Guia de Bonastre - page 67

una part dévia tenir diverses terres en propietat, tots o quasi tots devien
haver d'anar a jornal per tal de completar els ingressos familiars. Les acti-
vitats de la gent que vivía a Bonastre el 1857 es completaven amb sis per-
sones dedicades a activitats «industriáis», de les quais coneixem un fus-
ter, un ferrer i dues persones que treballaven el cànem -segurament
manquen els dos moliners-; i tres persones que englobarien els «ser-
veis»: un capellà i dos mestres. En les dades d'ocupació es feia constar
també que hi havia, a més deis ja esmentats, un militar retirât, tres per-
sones no contribuents i nou pobres de solemnitat. En total, els grups
familiars eren 171.
Finalment, l'observació de les
dades del cens del 1857 permet
comprovar com hi havia dotze
masos o cases separades del nucli
urbà que estaven habitades:
Cal Lluïsot (7 homes i 7 dones).
Cal Moliner (el Molí, segurament,
amb 5 homes i 1 dona), Cal Peix
(3 homes i 1 dona). Cal Setró
(4 homes i 6 dones), la Masia
deis Plans (6 homes i 3 dones),
Ruines de Ca l'Antic. Foto: J. Biay.
Cal Passafora (2 homes i 2 dones),
Cal Teixidó (6 homes i 2 dones), Cal Pie (4 homes i 5 dones), Cal Pugic
(6 homes i 4 dones), Cal Colet (possiblement Ca l'Antic, 4 homes i 2 dones),
Ca l'Escalapó (2 dones) i les Figueres de Roda (4 homes i 2 dones).
Lapoblado del 1960
Cent anys després del primer cens modem, la situado havia canviat
força a Bonastre, almenys en alguns aspectes. Així, el 1960 el nombre total
d'habitants s'ha réduit pràcticament a la meitat (458), com a résultat, d'una
banda, del procès que segueix tôt el pais de davallada de la natalitat i, de
l'altra, de la continuada emigrado cap a les grans zones urbanes de la
65
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...274
Powered by FlippingBook