Guia de Bonastre - page 7

índex
11
Presentacio
12
Introdúcelo
15
El relleu
20
Historia geológica
21
99
Les roques
"
Modelât i topografía
24
97
El clima
Factors del clima
28
Elements del clima
29
Les aigües
32
La vegetació
Zones de conreu
38
Boscos adults
•••
40
Zones forestáis en creixement i zones de regenerado espontània
42
Garrigues, timonedes, brolles, màquies i matollar
42
Vegetació de ribera
43
La fauna
44
Zones de conreu, marges, antigües i noves construccions aíllades
i poblacions
4
"
Sotabosc, màquies, brolles i herbassars
48
Zones humides: rieres, pous i basses
49
Boscos
El medi físic: un conjunt de recursos utilitzats históricament
51
Els recursos geológics: mines i pedreres
51
Els condicionants climàtics i de sóls per a /'agricultura
54
La disponibilitat d'aigua com a condicionant
57
Les possibilitats de la vegetació
60
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...274
Powered by FlippingBook