Guia de Bonastre - page 72

Urbanitzaciô la Vlnya. Foto: J. Blay.
i venir a viure a Bonastre en alguns casos i, en altres, la conversiô del que
era la caseta de cap de setmana en residència principal ha fet que en el
moment actual hi hagi uns quants bonastrencs, especialment dels de
darrera fornada, que hi resideixen: el padrô municipal del 2004 donava 15
residents a la urbanitzaciô de la Font de la Gavatxa i 110 a la de la Vinya,
per 345 residents al nucli urbà. D'altra banda, hi ha hagut una certa tor-
nada a viure en habitatges aïllats, en general propers al nucli urbà, que
apleguen 40 empadronats més.
Un altre tret que ha canviat i força és l'origen de la poblaciô. Si l'any
1960 el grau d'autoctonitat era molt elevat, actualment es nota i molt l'a-
rribada en els darrers anys de molta gent d'altres indrets per viure al
poble. L'observaciô del padrô del 2004 ens diu que, tot i que el grup majo-
ritari d'habitants son els nascuts a Bonastre i termes propers del Baix
Penedès i el Tarragonès (187), hi ha 149 habitants més de la resta de
Catalunya -majoritàriament d'origen barceloni-, 67 de la resta d'Espanya
70
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...274
Powered by FlippingBook