Guia de Bonastre - page 73

¡ poc més d'un centenar de persones nascudes a l'estranger. Sens dubte,
els nous bonastrencs són sobretot els procedents de l'entorn barceloní ¡
els de l'estranger, aquests últims amb un ascens espectacular en només
tres o quatre anys. L'any 2004, deis 108 empadronats nascuts fora, al vol-
tant de la meitat eren marroquins, i de la resta destacaven els romane-
sos, els equatorians ¡ els uruguaians. Però també hi havia empadronats
de Colombia, l'Argentina, el Perú, Veneçuela, Suïssa, Italia, Alemanya, i
fins i tot de paisos tan «exòtics» com Egipte, Moldavia o el Japó. Cal dir
que en alguns casos l'empadronament és breu per qüestions legáis lli-
gades al permis de residència, però en tot cas és molt marcada la presén-
cia d'aquests nouvinguts i és, sens dubte, el fenomen demografie més
intéressant deis que passen no només aquí sino al conjunt del país.
Sembla que Bonastre, dones, demogràficament està a l'última.
I l Lesactiuitats économiques
Bonastre ha estât sempre un poble de pagesos, on l'agricultura ha
dominât per damunt de la resta de les activitats économiques. Però és
cert que aquesta agricultura no ha estât igual sempre i que ha coexistit
amb altres ocupacions, en unes ocasions complementàries de l'econo-
mia familiar, però en d'altres prou importants per generar per si soles
ocupació i riquesa al poble. Veurem primerament alguns aspectes de l'e-
conomia local fins a la segona meitat del segle xx per després centrar-nos
en la situació actual.
Una visió retrospectiva
Les activitats agràries han estât, com hem dit, les més importants en
l'economia local durant molt de temps. Bonastre, d'acord amb les dades
existents, ha seguit una evoluciò fins a cert punt similar a la d'altres
indrets de l'entorn proper -Penedès o Camp de Tarragona. És a dir, manté
una agricultura antiga de policultiu basada en la trilogia mediterrània
-blat, vinya, olivera- durant molts segles, en les époques en qué l'auto-
consum a escala local és important i cal dedicar al sembrat una part sig-
71
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...274
Powered by FlippingBook