Guia de Bonastre - page 75

major part de la producciô. Es portaven a la plaça del poble, on els trans-
portâtes els duien a majoristes del Born; de la importància de la produc-
ciô en dôna idea el fet que n'havien arribat a sortir deu camions en un sol
dia. Tôt i ser conegut com a préssec de vinya, era inicialment de la varie-
tat Benvingut, i posteriorment es van anar introduint els belgues, els de
Sant Joan, els Cardinal i altres varietats. Fins i tôt es va fer una coopera-
tiva que va durar uns quants anys, durant els quais es va comprar una
màquina de classificar i tôt. L'increment de les despeses, la davallada de
preus del préssec i la malaltia que va afectar els arbres van fer que a ini-
cis dels setanta desaparegués quasi del tôt.
Des dels anys setanta fins ara la vinya i en menor mesura l'olivera
s'han anat imposant com a conreus principals, en un procès que ha tin-
gut com a fet més destacable l'abandonament de camps de conreu i la
dedicaciô cada cop més gran dels pagesos a altres ocupacions que han
anat deixant l'agricultura en un segon terme per a molts d'ells.
Perô ja hem dit que no només
es vivia de l'agricultura. Abans de
la modernitzaciô i desenvolupa-
ment dels anys seixanta i setanta
del segle xx hi havia moites altres
dédicacions de la gent del poble.
La ramaderia, per exemple, havia
comptât sempre amb almenys una
explotaciô gran al poble, i havien
sovintejat diversos pastors de
forma simultània en époques ante-
riors. També hi havia qui ténia
vaques per al subministrament de
llet fins als anys seixanta. Pel que fa a la transformaciô de productes agraris,
l'elaboraciô de vi a partir del raïm del terme havia tingut també, com és lôgic,
força importància anteriorment, tôt i que amb el descens de la producciô es
S Ï H
8
^
SB i^^BH
Vinya emparrada al carni de la Torrefa. Foto: J. Blay.
73
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...274
Powered by FlippingBook