Guia de Bonastre - page 79

dades aproximades que es
refereixen a les terres del
conjunt del terme, mentre
que en el segon son dades
exhaustives perô referides
a les terres que porten els
pagesos de Bonastre, tant
si ho fan al mateix terme
com si ho fan fora, i no
inclouen les terres d'altres
propietaris o explotadors
residents fora del poble.
No s'ha considérât el
regadiu a banda en el gràfic
perquè té un pes ben petit en el conjunt de terres. Segons el cens agrari,
el reg arriba, l'any 1999, a 29 hectàrees, de les quais 12 son d'horta o
sembrat, 9 de presseguers, 1d'avellaners i 5 d'oliveres. Ha ajudat en l'ex-
tensiô del regadiu la possibilitat d'extreure aigua en pous i els nous sis-
ternes de reg per goteig, i aixi es pot veure reg tant a les tradicionals hor-
tes lligades a les mines i a la vora dels torrents com en parades més ele-
vades on apareix el molinet de vent que indica la presència del pou.
Tant si prenem com a orientatives les dades del cens agrari com si
ho fem amb les del DARP, la veritat és que, en relaciô amb les més de
1.100 ha que donava com a conreades el cadastre dels anys cinquanta,
s'ha produit una davallada considérable de la superficie agricola, de la
quai en dôna una idea la contemplaciô dels marges i feixes abandonats
i ocupats per bosc o garrigues a les pitjors terres dels Plans o a les
zones més costerudes del terme. Resten, perô, les millors terres en
explotaciô, i en général els conreus del voltant del poble, de part dels
Plans i dels fondos mantenen una dedicaciô i un treball que en fan un
paisatge agrari ben atractiu i que dôna un valor afegit important a la
qualitat de l'entorn de Bonastre.
Vinya als Plans. Foto: J. Blay.
77
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...274
Powered by FlippingBook