Guia de Bonastre - page 8

61
Població i poblament
61
Evolució de la poblado
61
La poblado de 1857-1860
63
La poblado de 1960
65
El cens de poblado del 2001
67
Les activitats econòmiques
71
Una visió retrospectiva
71
Agricultura i ramaderia
76
Les superficies de conreu
76
El pagès i l'explotació agrària
78
La producció i la comercialització
79
Aitres activitats primàries
82
La construcció i les aitres activitats econòmiques
84
93
Prehistoria
93
Període iberoromà
94
96
Nous assentaments
96
Antecedents histories:
Alastro
97
El monestir de Sant Cugat
98
Sant Cugat al Baix Penedès
99
Canvi de jurisdicció
100
La redempció
101
Conseqüéncies de la redempció
103
El municipi
105
1405
105
107
Segles xvi-xvii
107
Bonastre a mitjan segle xvi
107
Els vei'ns
109
La propietat
109
La vila i els camins
110
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...274
Powered by FlippingBook