Guia de Bonastre - page 80

EL PAGÈS I L'EXPLOTACIÓ AGRARIA
La davallada de l'àrea conreada ha anat aparellada, lògicament,
amb el descens del nombre de pagesos ¡ el canvi en restructura de l'ex-
plotació agrària. El darrer cens de població indica que només 27 perso-
nes del poblé declaren dedicar-se a activitats économiques del sector
primari -recordem els 150 de l'any 1960. I encara aquest nombre ha
crescut en els darrers anys perqué s'han donat d'alta del cens diversos
treballadors procedents de l'estranger que s'han ocupat com a jorna-
lers, ja que fa vuit o deu anys els pagesos censats no arribaven a 20. En
el moment actual, dones, resten pocs pagesos a pie temps, però el que
és propietari o porta terres en porta més que abans. De mica en mica,
amb la jubilació o la desaparició deis pagesos grans, les terres van que-
dant, de forma directa o indirecta, per ais pocs pagesos que resten i
que, d'aquesta manera, poden dur una superficie més gran i per tant
assegurar-se, en principi, uns ingressos millors que abans. Però el que
ha estât pagès tota la vida o quasi i ha arribat a l'edat de la jubilació
continua almenys amb una part de les terres, i això explica, en part si
més no, que el nombre d'explotacions agràries del poblé -74, segons el
darrer cens agrari del 1999- sigui encara molt superior al de pagesos
présents en el cens de població. Això no és inconvénient perqué hi hagi
algunes finques de gran dimensió amb conreus però també amb una
bona superficie de bosc o de garriga, com ara la de Cai Setró (ara la
Pedra Grossa) o la del Mas d'en Calaf (Montferri), que s'estén també
pels termes veïns.
L'altre fet que explica el nombre important d'explotacions del
poble és la dedicació a temps parcial a l'agricultura d'una altra part deis
pagesos. Això simplement vol dir que molts pagesos en edat activa
tenen una altra feina i es dediquen al camp en les hores que els resten
i els caps de setmana; això explica per qué, si fem un tomb pel terme
-o per la resta del Penedés o del Camp-, veurem més gent al tros en
dissabte o diumenge que un dia de cada dia.
78
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...274
Powered by FlippingBook