Guia de Bonastre - page 81

Una altra característica de la forma d'explotar la terra actual és la
menor participació de les families i la major presència en les feines,
almenys proporcionalment, de treballadors assalariats, masovers o jor-
nalers. Les raons són diverses, però sobretot hem de tenir en compte l'e-
norme diferencia entre el context social i economic de fa décades, quan
les families eren més nombroses i calia invertir moites més hores de
feina al camp, i la situació actual, en qué els joves tenen oportunitat d'a-
conseguir altres treballs amb més facilitai -això sí, normalment fora del
poblé-, i les dones també. Tenint en compte el tipus de feina, tampoc no
ha d'estranyar que part del treball d'ajut familiar que es feia abans hagi
estât reemplaçat per treballadors del camp a sou, els quais són majorità-
riament procedents d'altres països -magribins o, sobretot, romanesos o
sud-americans.
LA PRODUCCIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ
La vinya ha estât i és el conreu principal, tant per superficie conre-
ada com per producció i beneficis obtinguts. Tenint en compte que, ben
treballada, una hectárea de vinya del terme pot arribar a donar fins a
14.000 o 15.000 kg de raïm per hectárea, però que les xifres generals
són inferiors, a tot el terme es calcula que poden obtenir-se al voltant
d'uns dos milions de kg de raïm. Les varietats són majoritàriament
blanques (macabeu, parellada), però també hi ha una bona representa-
ció de negres (ull de liebre i, molt menys, merlot), sobretot a la zona
deis Plans, on les conreen en bona part propietaris de Masllorenç. Es
precisament a aquesta cooperativa on s'envia molta de la producció de
raïm obtinguda al terme, però també hi ha propietaris que la porten a
Albinyana i una altra part del raïm es ven a comerciants particulars.
Encara caldria afegir dues marques locals de vi, segons dades fiscals.
Bonastre es troba dins de la Denominació d'Origen Penedés i també
dins de la Regió del Cava; precisament és cap a aquesta última produc-
ció que es destina la major part de la collita, bé sigui comercialitzada
per cooperatives o per particulars.
79
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...274
Powered by FlippingBook