Guia de Bonastre - page 83

En el Gràfic 7 hem grafiat l'evolució de les
olives entrades i la producció d'oli de la coope-
rativa de Bonastre des del 1982 fins al 2000. La
Cooperativa Agrícola Sant Isidre es va crear
abans de la guerra, quan n'hi havia dues al
poble, una de les quais després no va continuar.
La Cooperativa Sant Isidre va reformar la prem-
sa de forma que a partir de l'any 1982 va tornar
a produir oli al poble, que majoritàriament és
per a l'autoconsum, pero des de fa uns quants
anys en resta cada temporada una petita quan-
titat que es pot destinar a la venda. Ais primers
anys exposais en el gràfic, la gran producció es
deu, més que a millors collites, a l'aportació de
productors de fora de la cooperativa, perô des-
prés s'ha estabilitzat força la producció entre 10.000 i 15.000 kg d'oli anuals.
Hi aporten olives entre 45 i 50 socis, perô hem de tenir present que, com a
totes les cooperatives, la major part de la producció es deu als pocs page-
sos que es guanyen la vida bàsicament amb l'agricultura.
KG
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
Premsa de l'oli de la Cooperativa.
Foto: J. Blay.
81
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...274
Powered by FlippingBook