Guia de Bonastre - page 85

sa de la Torreta ¡
que aprofita so-
bretot els herbas-
sars
lligats
ais
camps de conreu,
desplagant-se no
només per Bonas-
tre sinó també per
Roda de Berá ¡
altres termes. H¡
ha també algunes
granges, poques,
Bassa i masía de la Trunyella. Foto: J. Blay.
peró que tenen en conjunt uns 30.000 caps d'aviram, ¡ una granja
de porcs.
Quant a la silvicultura, ja s'ha dit que és pràcticament inexistent a
causa de les condicions climatiques i de vegetació associada. No
només se n'extreu poca cosa, del bosc, sinó que a més és font de poten-
ciáis incendis, com ha passat diverses vegades en els darrers decennis.
Com en altres termes, tanmateix, la millora de la vigilància i la tasca de
les ADF ha résultat important per disminuir sensiblement l'aparició de
grans focs des de fa uns quants anys, i aixô fa que de mica en mica les
pinedes del terme vagin tenint una presència més gran i un desenvolu-
pament millor.
El que si que podem trobar a Bonastre, gràcies en part als boscos,
és cacera. S'hi caça senglar, perdius i altra caça menor. El vedat que
ocupa la major part del terme és utilitzat pels caçadors del poblé. No
hi entren les finques grans del Mas d'en Calaf, la Trunyella i Cal Setró.
En aquesta última finca es fa una tasca de control i repoblació, que
amb els propietaris anteriors permetia una cacera entesa com a nego-
ci, peró en el moment actual es tracta del manteniment per a ús parti-
cular deis propietaris.
83
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...274
Powered by FlippingBook