Guia de Bonastre - page 9

Oficis
112
Agricultura
11?
Partides
'
l z
Aigua
113
Conreus
^
4
Mida de les parcel les
11
5
Eis censos
11
®
Delme
116
Altres activitats
117
Bonastre en la segona meitat del segle
XVII
118
Segle
1 21
Poblado
121
19?
Les cases
-
'
Personal
^
24
Contribuents
125
Agricultura
127
19Q
Partides
Ramaderia
129
Propietaris forasters
130
La riquesa de la vila
130
Dues guerres entre dos segles
130
133
Edat contemporània
Segle xix
1 34
Un període d'inquietuds
134
Absolutistes i liberáis
134
L'ocàs del sistema senyorial
135
Inestabilitat política
13
®
«La Gloriosa»
138
Les eleccions del 1872
140
Eis dos districtes
"*
42
Partides faccioses
143
Les persones i eis mitjans
144
144.
Població
'
4 4
Les cases i eis accessos a la vila
1
47
L'església parroquial de Santa Maria Magdalena
148
Les escoles
151
Economia
Societat i política
^ 54
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...274
Powered by FlippingBook