Page 11 - jugues?
P. 11

Videojocs, art, joc i educació

          Ximena P. Hidalgo Vásquez. Investigadora. Dra. en Historia del Arte, artista mustidisciplinar. Universi-
          dad de Granada           El món deis videojocs ha avanc;at a pas- Parlar de videojocs en aquesta época
          sos tan agegantats en l'última década que  de la nostra historia ens obliga a incloure
          la barrera entre la virtualitat tecnológica, la  un enorme panorama d'interconnexions que
          fantasía del joc i !'impacte estétic s'ha tras- van des del camp lúdic fins al social, sense
          passat, i s'han transformat en molts casos  oblidar els aspectes artístics, educatius i cul-
          en unes obres artístiques dignes de ser clas- turals.
          sificades com la forma d'art del nostre temps  Els videojocs passen de ser una sim-
          i com a art total.        ple forma d'oci, a vegades amb certs trets
           Paral·lelament, i havent-se superat molts  negatius, a ubicar-se en una especie d'eix
          prejudicis respecte deis seus efectes nocius,  connector des del qual sorgeix una roda
          han despertat !'interés pels seus beneficis,  d'implicacions positives, i permetre amb ells
          s'han integrat cada vegada més al desenvo- desenvolupar vessants educatius en molts
          lupament de diverses disciplines i s'utilitzen  ambits i espais per a l'aprenentatge -en-
          de manera creixent com a recurs didactic  torns escolars, museus, institucions univer-
          complementari en nombrases institucions  sitaries, entre d'altres-, que es transformen
          culturals.             al mateix temps en un interessant canal per
           D'aquesta manera, i amb el convenci- a l'expressió artística tant des del punt de
          ment basat en l'observació i en els estudis  vista objectual com conceptual, i revelen ine-
          realitzats durant uns quants anys sobre els  ludiblement aspectes de la nostra societat i
          videojocs com a art i mitja per a l'aprenen- de la cultura que ens envolta.
          tatge , podrem apreciar en els paragrafs se- Per comprendre aquesta transcendencia
          güents aquesta condició integradora del que  en les societats informatitzades, és necessa-
          és lúdic, artístic i educacional, i presentar-los  ri recordar, primer que res, que ens trobem
          com un mitja potencial de transmissió de  davant d'una forma de joc, que com a tal,
          coneixements, a través d'un aprenentatge  representa una part important de la cultura,
          significatiu.           sigui quina sigui.
            1 never try to teach my students anything.  És a dir, els videojocs, en ser una forma
          1 only try to create an environment in which  de joc, immediatament es posicionen com
          they can learn.          una estrategia de socialització fonamental
                     Albert Einstein
                                     X1rnena P. Hiclaigo - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16