Page 12 - jugues?
P. 12

VIDEOJUEGOS
            I
      '

       en diversos estats del desenvolupament de  tivitat lliure i voluntaria que provoca benestar.
       l'ésser huma. Aixó es deu al fet que _ el joc  Així, en termes socials, els videojocs, encara
       és una necessitat social, és la primera pre- que no són l'únic vessant lúdic de la nostra
       sa de contacte deis nens i nenes amb els  societat, és innegable que s'han transformat
       rols socials que els circumden, i els perme- en la forma de joc per antonomasia en el se-
       ten definir el caracter i conducta deis indi- gle XXI. Aixó es deu al fet que les generacions
       vidus inserits en el seu grup (clan, família ,  més recents, parlem deis darrers vint anys, i
       poble), reproduint els patrons morals, étics  principalment en els pa·1sos industrialitzats i
       i estétics que conformen les bases de la  "primermundistes ", han nascut en entorns
       seva societat. Amb la qual cosa, a través del  on les noves tecnologies informatiques es-
       joc, podem observar les tendéncies socials  tan integrades en gairebé tots els contextos
       del grup huma, ja que es desenvolupa en  i el seu ús és completament natural ; utilitzar
       la quotidianitat de les comunitats i sorgeix  l'ordinador, les consoles, els teléfons mó-
       des deis lligams que s'estenen en la confor- bils, és part del seu habitat, i normalment
       mació socioeconómica i geografica del grup  a través de jocs és com es produeix el pri-
       que estableix les regles. En el joc, el juga- mer contacte i la seva alfabetització digital.
       dor es tan ca en un univers fictici, construeix  Aquests jocs, o més aviat videojocs, han tin-
       les seves própies dimensions, que, de lotes  gut igualment una evolució impressionant
       maneres, són intervingudes per les normes  que va aparellada amb l'evolució tecnológica.
       implícites que normalment s'han estructural  El salt qualitatiu deis primers videojocs deis
       de comú acord i lliurement. El joc és una ac- anys vuitanta als desenvolupats avui en dia,

       12 Ximena f' Hi<lalgo
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17