Page 13 - jugues?
P. 13

a la segona década del segle XXI, s'aprecia  per avanQar, i al mateix temps ofereixen di-
          no només en termes estétics, sinó també en  verses opcions per al bon desenvolupament
          els estils i continguts, que fan del concepte  del joc -com poden ser l'elecció d'un avatar
          de videojoc un panorama que ha desbordat  o personatge, ambients, situacions- i en
          qualsevol expectativa, i es troba , en conse- molts casos comporten algun aprenentatge
          qüéncia , un ventall d'opcions gegantí, que  (practica, contingut, procés, actitud) aplicable
          abasta molts generes (aventura, rol, acció,  a la vida diaria. En aquesta categoría es tra-
          estrategia, simulació) i tematiques (históri- ben principalment els videojocs comercials.
          ca, terror, mitológica, guerra, competéncies,  Aquesta diferencia entre minijoc i jocs
          fantasía).             complexos es fa necessaria per comprendre
           No obstant aixó, aquesta prolífica diver- un "perqué" que va afectar molts videojocs
          sitat, i seguint els plantejaments de !'inves- educatius que no van trobar l'acollida massi-
          tigador nord-america Marc Prensky, 1 es pot  va deis videojocs comercials. La raó? Invertir
          resumir en dues grans categories: minijocs i  molta energía en estructures instructives, i
          jocs complexos.           oblidar el component dinamic desenvolupant
           Grosso modo, els primers es refereixen  finalment només minijocs. Aixó no vol dir que
          a jocs que són senzills d'aprendre, no con- els minijocs no puguin tenir un boom comer-
          templen jocs multijugador, els nivells de di- cial, simplement que l'éxit deis videojocs co-
          ficultat normalment no estan entrellaQats i  mercials rau precisament en el fet que invo-
          l'experiéncia útil sol basar-se en l'adquisició  lucren d'una millor manera els jugadors, més
          d'alguna habilitat motora o de memoria, més  significativa, utilitzant les estratégies abans
          que en la presa de decisions estratégiques  comentades sota el segell de jocs comple-
          o crítiques.            xos.
            D'altra banda, els jocs complexos re- Ara bé, un factor innegable deis jocs com-
          quereixen una important inversió de temps  plexos és el seu atractiu visual, i és aquí on
          i atenció per entrar al seu fil conductor, els  entrem en el valor artístic que tenen, el qual
          nivells de dificultat són creixents amb rep- presentarem globalment abans d'establir la
          tes entrellaQats, presenten alts components  relació principal que ens ocupa: art, joc i edu-
          d'associació i col·laboració, exigeixen apren- cació.
          dre i dominar habilitats i destreses variades  Des de l'aparició deis videojocs, amb la


          1.  Marc Prensky, investigador pioner de la relació entre educació i tecnología, va dedicar gran part deis seus
          estudis a entendre el potencial educatiu deis videojocs, i va establir diferencies ciares entre els videojocs
          educatius i els comercials, fet que va permetre que els primers trobessin les claus per assolir !'impacte deis
          videojocs comercials i aconseguir, per tant, rellevancia com a categoría i efectes de major transcendencia deis
          objectius culturals que es persegueixen. Els seus estudis complets es poden consultar al seu web personal:
          <http://marcprensky.com>.                                     x,mena P. Hiclalgo - 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18