Page 14 - jugues?
P. 14

seva estética primitiva de 8 bits, tant edu- de l'art, apareix inevitablement el concepte
       cadors pioners com artistes d'avantguarda  d'art total. 1 qué significa aixo? En síntesi ,
       van tenir la visió del potencial d'aquest nou  ve a descriure essencialment una obra que
       recurs. No obstant aixo, i com passa amb gai- integra en la seva realització diverses disci-
       rebé tot el que és nou, van trabar un primer  plines o manifestacions artístiques, amb la
       moment de resistencia i, en alguns casos,  qual cosa el videojoc respon, sens dubte, a
       una oposició dura pel que fa a l'acceptació.  aquest principi, ja que integra un component
       Tot i que encara hi ha certes reticéncies, els  encara més transcendental : el jugador. És a
       videojocs ja han aconseguit trabar el seu lloc  dir, una obra d'art total sota el prisma wagne-
       i es presenten fins i tot com un indicador del  ria contempla la participació de !'espectador
       nivel! tecnologic que s'esta desenvolupant en  de manera passiva (com en el cinema), pero
       l'actualitat.            en els videojocs la participació del jugador/
        Les grafiques i recursos informatics que  espectador és imprescindible per completar
       avui dia s'utilitzen ens ofereixen uns escena- l'obra.
       ris impressionants i uns espais de jugabilitat
       inimaginables fa menys de deu anys. Podem
                              ESQUEMA GENE RAL DEL PROCESO DE CREACIÓN DE UN VIO[OJUEGO
       tenir unes experiéncies estétiques molt diver- Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES DISCIPLINA ARTiSTICA
       ses i entre elles trabar-ne moltes que són dig-
       nes de classificar-se com a veritables obres  FFJ.,..,--------<
       artístiques.
        Aixo no és casual , ja que la demanda de
       mi llores en els videojocs es va fer exigint que
       visualment fossin cada vegada més atractius
       i, pel que fa a contingut, responguessin amb
       més veracitat, especialment quan es tracta
       de jocs que involucren la historia o la mito-
       logía.
        En conseqüéncia, sorgeix la inevitable
       integració d'equips multidisciplinaris, entre
       els quals trobem la participació d'artistes
       plastics, dissenyadors, músics, compositors,
       escriptors/ guionistes, animadors, programa-
       dors, entre d'altres.
        Així, en observar la qualitat de certs vi-
       deojocs i entenent l'evolució de la historia

       14 - Xímena P f-f1dafgo
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19