Page 15 - jugues?
P. 15

Captura de pantalla del videojoc Monkey lsland a Café nocturna Arles, de Vincent Van Gogh


            Aquí podríem presentar una infinitat  ens presenta l'ús de técniques artístiques
          d'exemples de la qualitat artística deis vide- tradicionals aplicades a l'estil visual del vide-
          ojocs i de les disciplines que hi intervenen,  ojoc, i permet al jugador ten ir una experiencia
          pero, per canalitzar aquest potencial artístic  estética més amplia i enriquidora, possible
          amb el seu vessant educatiu, ens centrarem  potser només per mitja de visites a museus
          en l'experiéncia estética i els continguts cul- o galeries d'art
          turals que hi ha implícits.    En tot cas, aquesta tendencia a dissenyar
            Podem establir tres línies d'actuació  videojocs amb qualitat artística s'esta fent
          en aquest sentit La primera vindria a mos- cada vegada més popular, potser impulsada
          trar-nos com els videojocs s'han apropiat  pel sorgiment de diversos museus al món de-
          d'elements artístics com a referents, per  dicats a mostrar-los com a objecte cultural i
          exemple, utilitzant obres artístiques fama- artístic, o l'aparició de premis internacionals,
          ses com escenaris deis seus jocs o seguint  com els premis BAFTA, que han inclós dins
          la línia d'una obra, fent que l'experiéncia es- de les seves categories els videojocs des de
          tética permeti tenir un contacte directe amb  diversos aspectes; destaca, en aquest cas,
          les obres o estil , viure-les, recórrer-les i amb  la categoría a millar assoliment artístic.
          aixó, reconéixer-les, aprendre-les, La segona  La tercera línia d'actuació ens interessa

                                     x,rnena P. Hidalgo - 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20