Page 16 - jugues?
P. 16

Fotograma del vicfeojoc Candle, desenvolupat a Espanya, el qual es realitza íntegrament amb la técnica
       d'aquarel·la


          4. Surreansmo      5. Realismo    6. Hiperrealismo

       Exemples de videoJocs que presenten estils análegs a estils plástics r1istoricoartístics
       16 - Xi mena P Hidalgo
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21