Page 18 - jugues?
P. 18

Captura de pantalla rJ'una de les reprocJuccions de rnonurnents (l'església de Notre Dame ele París) del
      videoJoc Civilization


                        tat aquesta ciutat amb anterioritat. S'hi van
                        sotmetre en visionar una partida d'Assassin's
                        Creed desenvolupada en aquesta localitat,
                        observant els seus monuments, personatges
                        i entorns, amb la qual cosa , en arribar a Flo-
                        rencia, podrien constatar si la ciutat els era
                        familiar o no. L'experiencia va ser més posi-
                        tiva del que es pensava, ja que tots van ser
                        capai;os de reconeixer els espais pels quals
      Captura rJe pantalla d'un deis rnolts escenaris t1is•
      tórics ele! video.ioc: Assassin·s Creed  el protagonista del videojoc havia realitzat la
                        seva aventura, i van arribar fins i tot a se-
                        guir-ne certs itineraris.
      tipus d'escenaris, ens permetem un recorre- Després d'aixó, ens preguntem si aquest
      gut gairebé turístic per ciutats del món o un  potencial deis videojocs s'esta aprofitant
      passeig per la historia amb els seus perso- per difondre coneixements educatius. Tro-
      natges i indumentaries, com si fos un viatge  bem algunes respostes dirigint la nostra
      en el temps.           atenció a les institucions culturals per excel-
        En efecte, la nostra recerca va poder-se  lencia dins de l'ambit artístic: els museus.
      comprovar a través d'un petit grup de set vo- El resultat no va ser gaire encoratjador des
      luntaris que va programar un viatge a Floren- del punt de vista quantitatiu, ja que de 500
      cia a l'estiu de 2014 i que mai no havia visi- museus espanyols consultats, només cinc
      18 - Ximena P /1i(Jaigo
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23