Page 8 - jugues?
P. 8

Jugues? Propostes a l'entorn de l'art, el
                     joc i l'aprenentatge
                      El joc com a tempteig del món és un motor d'apre-
                     nentatge des deis primers anys de vida. Jocs heurís-
                     tics, jocs exploratoris, jocs simbólics, jocs que ens
                     ajuden a construir i compartir significats, a viure en in-
                     teracció amb altres. Des deis temps de Froebel , sabem
                     que el joc té unes enormes possibilitats educatives,
                     possibilitats descrites també des de la psicología de
                     l'aprenentatge per referents classics com Piaget, Wa-
                     llon o Bruner.
                      Les arts visuals, per la seva banda, tenen també
                     un especial lligam amb el joc. Aquest lligam no és nou:
                     n'hi ha prou d'evocar les representacions de jocs popu-
       lars en l'obra de Bosch, Tenniers, Brueghel o Chardin, o, a la modernitat, les obres artístiques
       concebudes com a joguines, en la línia d'Alexander Calder, Torres-García o Sophie Taeuber-
       Arp. Els nous formats artístics, com la performance o la instal·lació, que busquen sovint la
       participació deis visitants, se'ns presenten en moltes ocasions com a propostes de joc: joc
       amb els significats, objectes relacionals, espais que inviten a l'exploració, els recorreguts,
       les derives. No hi ha dubte que la relació entre joc i creativitat ha estat una important veta
       d'indagació per als artistes des de les avantguardes fins avui.
        Hi ha, dones, una felic;: confluencia entre la passió pel joc que tenim els humans espeei-
       alment (peró no únicament) en la infancia, les possibilitats educatives del joc i les propostes
       lúdiques que ens forneixen les arts. Els museus, com a espais d'interacció amb les arts, no
       són aliens a les possibilitats del joc, i a la XIV Jornada de Pedagogía de l'Art i Museus tindrem
       l'ocasió de compartir i debatre un bon grapat d'interessants experiencies que s'ubiquen al
       bell mig de la terna art, educació i joc.       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13