Pedra seca - page 10

UN PATRIMONI CADA COP MÉS RECONEGUT
Les comarques de Tarragona són especialment riques en
aquest tipus de patrimoni, com veurem al llarg d'aquesta
obra. A la gran quantitat de construccions s'ha d'afegir la
gran varietat, tant en els aspectes funcionáis com estruc-
turáis i formáis. Els noms associats a aqüestes construc-
cions i al món que les envolta tenen també una gran riquesa
i varietat.
Aqüestes construccions, en molts casos modestes, però
d'amplissima implantació i en tots els casos anònimes, s'han
revaloritzat enormement com a patrimoni fortament identitari,
indissolubles del món rural, en general, i del món agricola
i ramader, en particular. L'interès per aquest patrimoni queda
palés per la quantitat de publicacions que darrerament han
aparegut i apareixen contínuament, així com les nombrases
webs de les corresponents entitats, associacions i estudiosos,
o deis diferents congressos que van deis àmbits més locáis
fins ais nacionals o internacionals.
A nivell internacional els congressos van comengar a Itàlia,
a Bari, l'any 1988, i s'han anat celebrant ininterrompudament
cada dos anys en llocs ben diversos: a Barcelona, l'any
1990; a Anogia (Creta, Grècia), l'any 1992; a Mallorca,
l'any 1994; a Pontedassio-Coldinava (Imperia, Itàlia), l'any
1996; a Carcés-le Val (Le Var, Franga), l'any 1998; a
Peníscola, l'any 2000; a Vips (Sui'ssa), l'any 2002; i a
Mitilene (Lesbos, Grècia), l'any 2004. El congrés d'Imperia
va donar Hoc a la creació de la Societat Científica per a
l'Estudi de la Pedra en Sec (SPS), que des d'aleshores
ha estât l'encarregada de convocar I organitzar aquests
congressos. D'altra banda, el congrés de Peníscola
va concloure amb una declaració anomenada Carta de
Peníscola en la qual es demanava la preservació de
les construccions de pedra en sec.
A nivell de l'Estat espanyol s'han fet diversos congressos:
del primer, celebrai a Albacete durant la primavera de
l'any 2001, amb el nom de I Congreso Nacional de
Arquitectura Rural en Piedra Seca, se'n van publicar les
actes en dos volums molt intéressants; el segon es va
celebrar el 2004 a Pegalajar (Sierra Mágina, Jaén). A més,
l'any 2006 Montalbán (Teruel) va acollir el congrés interna-
cional.
En el nostre entorn més pròxim es va fer un congrés l'any
2002 a Manresa, sota el nom de Trabada d'Estudi per a la
Preservació del Patrimoni en Pedra Seca ais Països Catalans.
La segona trabada es va celebrar el 2004 a Torroella de
Montgrí, amb la publicació de la Declaració de Torroella
de Montgrí, en favor del reconeixement i la preservació
del patrimoni de pedra seca. Les trobades han continuât
l'any 2006, a Barcelona, i el 2007, a Sitges. També cal
remarcar el congrés que es va fer a Manresa l'any 2003
amb el lema "El paisatge de la vinya", i unes jornades
europees amb el nom "La pedra seca: revalorització d'un
patrimoni comú europeu", que es van celebrar a Tarragona
dins del programa europeu Ulysses, amb la participació
de diversos països europeus.
3
4
(1) Camí de Biniaraix, serra de Tramuntana, Mallorca (2) Barraca
de bestiar a Ses Arenetes, Ciutadella, Menorca (3) Barraca margera,
la Sonsierra, la Rioja (4) Barraca amb coberta de cabirons, Alt
Empordá (5) Escales de marge, Pare National des Cévennes, Franga
(6) Murs i desguassos en costers de vinyes, el Rosselló, Franga
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...100
Powered by FlippingBook