Pedra seca - page 5

Pedra seca a les comarques de Tarragona
Patrimoni i paisatge
La recuperaci, conservació i difusió del nostre patrimoni és una obligació que no
podem negiigir, ni personalment ni col-lectivament. I, en parlar de patrimoni,
hi incloc tant els grans monuments —arquitectura civil, religiosa o militar— i els
de carácter agrari o popular, com tot allò relacionat amb les construccions de
pedra seca.
Fins ara aquest patrimoni només havia estat reconegut i observat pels etnòlegs
i no sempre atès com calia. Avui, gràcies a la consciència que sobre aquests béns
hem pres tots plegats, les actuacions sobre el llegat ja són molt més freqüents
i coordinades, tant en l'àmbit personal —els pagesos propietaris— com en el de
l'Administració, que té el deure d'atendre aqüestes construccions.
En aquest sentit, em plau presentar aquest opuscle sobre la pedra seca a les
comarques de Tarragona, que amplia el nombre de títols d'una col lecció d'abast
popular, feta amb rigor i qualitat editorial. El lector podrá seguir l'evolució constructora
d'aquestes obres tetes amb materials rústics, tan característics del nostre territori,
a través de les imatges que mostren les eines i les tècniques deis paletes i, finalment,
veure tot un catàleg de tipologies de construccions en pedra seca gràcies a les
imatges gràfiques amb qué es visualitza tot el procés.
Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...100
Powered by FlippingBook