SANT MIQUEL DEL PLA - page 1

INST I TUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES
«RAMÓN BERENGUER IV»
SANT MIQUEL DEL PLA
NOTICIAS HISTÓRICAS SOBRE ESTA IGLESIA
DE TARRAGONA
por J. SERRA V I LARÓ
T A R R A G O N A
1 9 5 9
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...70
Powered by FlippingBook