SANT MIQUEL DEL PLA - page 27

S A NT M I Q U EL DEL P LA
23
bastant a fer alguna cosa visible en dita obra, per co apar ésser cosa
posada en rahó, o bé que se fássan ditas obras o bé que se deixen de
pagar los tres diners.
Quibus auditis fuit unanimiter resolutum:
que
se vejan los diners que actualment té dita obra y se fássan las més
promptes y eficaces diligencies per a emplear-los; lo que novament se
ha recomesnat ais Rts. Comensal Beltran, Comensal Macip, y M.° Fran-
qués, los quals, junt ab lo Rt. Comensal Miquel Fita, teñen, ja ha
molt temps, cómissió per dit efecte; y per quant vuy, dit comensal Fita,
en virtut del plet de cananicat, se ha estranyat de las funcions y
exercicis d'esta Rt. Congregado, per go, em son lloch, se ha anomenat
lo Rt. M.° Comet, qui, junt ab los sobredits y Rts. Comissaris, cuyden
de adelantar dita obra.
Al 17-IV-1734:
Fuit propositum
que en atenció de que la Rt. Congregado general,
dia 10 del passat, resolgué emplear los diners que hi ha de la obra
de la iglesia, 'per lo qual efecte los comissaris elegits per dita obra
han fet ja molías diligencias y ab ellas alcancat de la Ciutat y Go-
vernador lo permís per dilatar la igléáia per la part de la plasseta
ab capelles correspanents a las de l'altra part, y com Se [ássan ja
algunes provisions per obrar, per lo que se han menester diners; per
co apar que fora bé entregar a dits comissaris de la obra, o a algún
de ells los diners que auuy hi ha actuals, y així mateix las pótissas
deis tres diners, per a que vájan aobrant a san temps, donantne degut
compte de tot al cap del any, o bé sernpre que aparega a la Rt. Con-
gregado.
Quibus auditis fuit resolutum
se [assa con se ha proposat,
per ser axí conforme a la primera resolució d'esta Rt. Congregació
sobre los tres diners, presa ais 22 de octubre del any 1727.
Al 21-VII-1734:
Fuit propositum per dictum Casals, comissarium.
Que en confor-
mitat de la resolució presa per la Rt. Congregació general, ais 10 de
Maig prop passat, se han fet las diligencias per passar avant las obras
de la iglesia, com se van passant avant; pero com los diners que se
han arreplagat deis tres diners deis aniversaris, no sian bastants per
la consignado de ditas obras, per
co
se proposa, que en atenció de
estar la Rt. Congregació obligada a un censal de pfensijó 10 11. ss.
y preu 200 11. ss. a favor de la Marmesoria del Rt. Ximenes, resul-
tant de la compra que feu de part de la Casa del Dr. Nogués y com,
de altra part, se troben vuy assistents de diners libres ditas 200 11. ss.,
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...70
Powered by FlippingBook