SANT MIQUEL DEL PLA - page 29

SANT MIQUEL DEL PLA
25
PROSIGUEN LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS.
El l -X- 1734 se anota:
In facto
de pèndrer diners per la obra de la iglesia•
—Fuit propo-
situm per dictum Casals Comissarium antiquiorem:
Que, en exe-
cució del resoli per la Rt. Congregado
general de 21 de Juliol, se han
passai a pèndrer a fer de censal per las obras de la iglésia de Sant
Miquel 400 II. ss.; y ditas són de la causapia d." de Besora; y com
després se hàjan lluit y
se
troben, vuy, effectivas altres 400 II. ss. que
ha lluit Pere Figuerola, archiver, quals són subjectes a esmers y de la
marmesoria
vitalicia del Rt. Joseph Grau, estavan los Cómisaris
ab
lo ànimo de entregar, de ditas 400 II. ss. Huidas, 200 II. ss. als Co-
missaris de la obra, a cumpliment de las 600 II. ss. que dita Rt. Con-
gregado general resolgué se prenguessen a censal; y las restants 200 II.
esmersar-las
en
parí
tuta y segura. Però, com dits Comissaris de la
obra y singularment lo Rt. comensal Fructuós Masip, altre de aquells,
y qui porta tot lo compte y gasto de dita obra haja representat,
que
de ditas 200 II. ss. non haurà lo bastant per acabar y perficcionar
lo
que fins ara està conmencat, que és las dos navadas del presbiteri,
las
capellas de la part de la placeta, y la sacristía nova y que per acabar
ditas cosas, segons relació deis mestres de cases, se han menester de
set a vuitcentes lliures y axí vèjan V. R.
quid faciendüm. Quibus
auditis fuit resolutum,
que per ara se entreguen als Comissaris de la
obra las 400 II. ss. Huidas de la Marmesoria
de Grau, de les quals
corresponga
la Congregado
la pensió anual a dita marmessoria;
y
que per la restant quantitat que será menester per acabar y perfec-
cionar las cosas sobreditas se confer'escan dits Comissaris de la obra
ab los dos Rts. Comissaris de la Congregado
y ab los Rts.
Joseph
Serres, b[eneficia]t,
y Joseph Duran, comensal, als quals se [a co-
misió particular per dit effecte, pera que tots junts vèjan, tracten y
convingan en la quantitat será necesaria, y que aquella quantitat de
diner que los predits oonvindran y judicaran ser menester per
perfec-
cionar ditas obras, ho reporten i la Rt. Congregado
particular, a la
qual se dona pie poder y facultat per pèndrer a censal dita
quantitat,
obligant los béns líberos de la Rt. Congregado
y no en manera alguna
los subjectes a celebració ni propris deis Rts. Congregants,
si y de la
mateixa manera se pvengueren
las ja ditas 400 II. ss. en virtut de
resolució de la Rt. Congregado
general de sobre calendada;
sens que
per dit effecte de la conclusió y perfecció de las sobreditas obras co-
mencades se haja de servir altra Congregado
general.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...70
Powered by FlippingBook