SANT MIQUEL DEL PLA - page 32

28
J. SERRA VILARÓ
lo poder donar a dits comissionats
de pèndrer a censal las
quantitats
necesarias, a vista de que fins ara han près ja
a
censal 1200 II. ss. no
han volgut donar altre pas antes de proposar
a
la Rt.
Congregado
general las cosas preditas pera que se servesca la Rt.
Congregado
pèndrer resolució sobra lo que deuran executar; per lo acert de la qual
resolució se fa present a la Rt. Congregado
lo estât actual de ditas
obres; y és que dita iglesia, vuy, se troba la meitat cubería ab la teu-
lada antiga y la meytat descuberta,
per cubrir la qual meitat
descu-
berta y fer las bóvedas axi de la dita meitat com també de las capellas
en ella formadas se judica serán menester 400 II. ss. A vista del que
apar que, per ara, se podría passar cubrir dita meitat de iglesia des-
cuberta y fent ditas bóvedas, y quedant la altra meitat del modo se
troba fins a tenir possibilitat la Rt. Congregado
per acabar dita iglésia
del tot
= Quibus auditis fuit unanimiter resolutum.
Se fassa com se
ha proposât,
co és que se cóbria la part de iglésia descuberta
y se
fàssan ditas bóvedas axi en dita part, com també en las capellas; y per
est effecte se prèngan a for de censal las ditas 400 II. ss. per lo qual
se fa comissió a la Rt. Congregado
particular.
MÁ S ECONOMÍAS PARA PROSEGUIR LA OBRA.
— En esta misma fecha.
Fuit propositum:
Si dita obra se farà a preu fet,
o a
jornal,
et fuit
a maiori parte resolutum se
fassa
a
preu fet
en
lo tocant a las màns
de mestres y manobres, en atenció de que hi ha previnguda
molta
manobra.
Itm fuit propositum:
Que en atenció deis gastos tant
considerables
té la Rt. Congregado
per causa de dita obra de la iglésia, apar que
los dos cirurgiants que té conduits se podrían desconduir,
y, de las
20 II. ss. que cada any se'ls donan per sa conduta, pagar-se la pf ensijó
del censal de 400 II. ss. que se ha resolt se prenga.
Et fuit resolutum
se descondúescan
dits cirurgiants o, per millor dir, se suspenga per ara
y fins a nova resolució la conducta de aquells; y que axi mateix se
suspenga los salaris deis Rts. comissaris y ohîdors de comptes y se-
cretati últimament senyalats,
ço és que los comissaris y ohidors
de
comptes no tingan salari algú; y lo secretati sois tinga de salari las
5 II. ss. que tenia avants.
JOSEP ABAT, DIRECTOR DE LA OBRA. — E n 2 7 - V - 1 7 3 5 .
Havent-se
conferii los comissaris de la obra de la Igle. de Sant
Miquel ab Ids mestres de casas de dita obra, a efecte de fer la taba
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...70
Powered by FlippingBook