SANT MIQUEL DEL PLA - page 33

SANT MIQUEL DEL PLA
29
per donar a preu fet dita obra, conforme
la resolució presa en la
Congregado
de 22 de matx passai, dits mestres, y en
particular
Me. Josep Abat, qui ha estât sempre lo principal director de dita obra,
diuque, a son dictamen, no és convenient per la Rt. Congregado
lo
fer dita obra a preu fet, especialment
en atenciô de que respecte
del
total és poch lo que falta fer, y de altra part
le
...
Lo temps és lo més
a propôsit per trebaliar a jornal... a vista del que dits comissaris no
han volgut pas ... sar a fer dita taba ni donar dita obra a preu fet sens
participarlo
a la Rt. Congregado
General:
Quibus auditis fuit reso-
lutum a mayori parte,
que en atenció del proposât se fassa dita obra
a
jornal.
SELLO DE LA CONGREGACIÓN. — E n 7 - 1 1 - 1 7 3 6 se p r o p u s o:
Que havent-se demanat per lo mateix effecte un certificat dé la
nominado
deis Rts. e comisaris se ha suscitât alguna dificultat
sobre
qui havia de fer dit certificat: si lo secretari de la Rt. Congregado
que
rig lo present llibre de hont se deu tràurer, o lo notari, y com lo Not.
no puga fer~lo per no regir ell lo present llibre, se demanava
quel
tragues lo secretari,
pero
que havia de ser ab paper sellât, o bé
sellât
ab lo sello de la Rt. Congregado
y, com fins ara esta Congregado
no
haja usât de sello havent-se
conferit los Rts. comissaris ab lo litre.
Sr. Vicari General per dit effecte, dit Sr. Vicari General los ha res-
post que de ninguna manera tragués lo secretan certificat algún ab
paper sellât y si la Congregado
volia fer-se un sello pro pi per usar
de ell en semblants ocasio\ns y per tràures fens o certificats lo sec re-
tari deis llibres y papers archibats en lo archiu de aquella, en quant
a ell, no tenia reparo en qué se fes dit sello, y aixi vejan V. Rt. Si se
fa rà dit sello —
Et fuit resolutum se
fassa pe r lo que se fa comissió
ais Rts. comissaris;
y que paguen lo cost deis diners liberos de la
Rt.
Congregado.
SIGUEN LOS REGATEOS. — E n 2 4 - V I I - 1 7 3 5:
El s dits comissaris han fet mirar per diferents mestres de cases
quant fora menester per posar la iglesia de Sant Miquel del Pla en
estât de poder-se
selebrar en ella los Aniversaris
y demés
funcions;
y dits mestres han fet dos estais; lo un és fent un envà de plà desde
la teulada de la iglésia vella fins a la nova y posar a punt de guix
16 Falta un trozo de hoja.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...70
Powered by FlippingBook