SANT MIQUEL DEL PLA - page 34

30
J. S
EP.RA
V
ILARÓ
blanch tot lo que está construit en dita iglésia nova, fent las dos cape-
lias que faltan ab las voltas, y així mateix las voltas principáis de dita
iglésia nova, com també las de la sacristía nova, gradas del
presbiteri
y enrajolat tot lo que vui és iglésia nova, que és lo corresponent
a la
nova teulada fins vuy feta; y dita feñia, costará cerca de
quatrecentas
lliuras; lo altre estat és fer, o acabar de [er tota la teulada de la iglésia
nova y, per consegüent, totas las
paréis
que faltan per poder fer dita
teulada y fer las voltas del presbiteri y una de las dos capellas y las
de la sacristía nova, havent-se de mudar, tant fent una cosa com altra,
lo altar major: Y aquest segon estat costará cerca de 600 11. ss. ben
entes que així ab un, com ab altra estat, se demánan tots los materials
de argamassa,
rajólas, cayrons y així mateix tota la fusta que vuy té
la Rt. Congregado,
prevemnt-nos
per fer dita obra. = Y així, a vista
de tot lo sebredit, vejan V. Rts.
quid faciendum?
Antes de la r
eso-
lució de la qual proposició
se suscitaren
algunas dificultáis
y, entre
ellas, lo principal que és de hont exirían los diners per fer ditas obras
quant lo Rt. Comí. Josep Ceresso proposá a la Rt. Congregado
que
ell sabia persona que, a fi de que se poguessen fer ditas obras,
deixa-
ría a la Rt. Congregado
fins a 400 11. ss., ab lo pacte que si las
tornávan al cap del any no volia cosa alguna de interés, pero que de
aquella quantitat que al cap del any ti restassen a déurer la Rt. Con-
gregado
havia de firmar la creado de censal, qual podría Huir de
cent en cent lliuras. = A vista de la qual oferta, que fonch
general-
ment aceptada.
Fuit resolutum:
Que se fessen las obras
següents:
= Acabar de fer las parets y cubrir del tot la iglésia, fer las voltas
de las dos capellas corresponents
a las del presbiteri, y de la sacristía,
dexant-los
a punt de guix blanch, enrajolar tot lo pavíment de la sa-
cristía y de la iglésia corresponent
a la teulada nova fins ahan ara
está cubert, y transmudar lo altar major a dit presbiteri fent
comis-
sió a la Rt. Co'ngregació particular per posar en execució ditas obras
donan-ho a preu fet; y pera que pugan valer-se per la paga de aquell
de las 400 11. ss. sobreditas
del modo dalt expressat; y de
qualsevols
altres diners líberos de la Rt. Congregado,
pero no en manera
alguna
de diners subjectes
a
celebrado.
SUBASTA DE LAS OBRAS
.
— Por fin las obras fueron dadas a subasta,
siendo adjudicadas a Cristóbal Morillo Fuster por 625 libras, según
nos lo manifiesta la siguiente resolución del 12-VIII-1736:
Fuit propositum:
que inseguínts la resdlució de la Rt.
Congre-
gado General, de 24 de Juliol prop passat, se ha fet taba y posar a
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...70
Powered by FlippingBook