SANT MIQUEL DEL PLA - page 36

32
J. SERRA VILARÓ
vèjan V. R. si se posará m execució lo pendre
r
ditas 400 II. ss. de
dit Rt. Com. Ceresso ab lo modo predi
f=Et
fuit resolutum
se prèn-
gan, y, de ella, paguen los Rts. comissaris per ara las 200 II. ss. de la
2.
a
paga, y, després, lo restant al se r finit lo preu
/ef. = Et in continenti,
en poder del Rt. Fran. Marti y Miret, Not. de la Rt.
Congregado,
ha firmai la Rt. Congregado
particular a favor de dit Rt, Col. Ce-
resso un debitori de ditas 400 II. ss., pagadoras
dins lo termini de
un any que finirà ais 10 de desembre de 1737; y, ara per les hores,
creado de censal de la quantitat que de ditas 400 II. ss. se li estarà
devent dit dia ab facultat de poder-se lluir de cent en cent lliuras, com
en dit acte es mes llargament de vèurer.
QUEJAS Y SATISFACCIÓN AL ARQUITECTO DE LA OBRA.—
-En
el libro
primero de las determinaciones, hoja 182, encontramos que el
1 8 - X I I - L 7 3 6 :
A instancia de Joseph Abat, mestre de casas de la present ciutat,
ha fet ana r lo Sr. Vic. General a sa casa als dos comissaris y de
ortie
de Sa lima., los ha dit que donassen la deguda satisfaccció
a
dit mestre dels treballs havia tingut com a director de la obra de la
iglesia de Sant Miquel, per lo quai effecte juntassen congregado
ge-
neral per elegir un expert per part de la Rt. Congregado,
lo quai y
lo que elegirá dit mstre Abat judiquen lo que se deu donar al dit
mestre Abat per la direcció de dita obra; advertin-los que, en cas la
Congregado
no volgués, o no cuydàs de elegir dit expert, el dit
Sr. Vicari General lo eligiría
ex officio;
y com sobre esta
dependencia
ningú pot informar millor a la Rt. Congregado
que lo Rt. comissari
Fructuós Macip, que és lo comissari de dita obra, que
principalment
ha portât lo pes y cuidat de ella, per
co
an de pendre r
r
esolució sobre
lo proposât, pera que ésta sia més acertada, apar millor que dit Rt.
Com. Macip informe a la Rt. Congregació.
Y, en continent, dit
Rt. Col. Macip ha fet relació de que luego que se alcançà lo permis
de la ciutat per fabricar en part de la Placeta de Sant Miquel, se
crida mestre Joseph Abat a fi de delinear la obra se havia de fer y
de obrir los fonaments, com en effecte dit mestre Abat delineà dits
fonaments y després, continuant-se la obra, ha donat dit mestre Abat
algunas passadas dirigint y disposant com se havia de fer; per lo quai
treball el dit Col. Macip fins ara ha entregat a dit mestre Abat 8 pessas
de vuit; y com, després de donar lo nou preu fet en dita obra, recorre-
gués dit mestre Abat a eli, dit Col. Macip, per la total satisfaccio
de
sos treballs, li donava 4 pessas de vuit més, aipareixent-li a eli, dit Col.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...70
Powered by FlippingBook