SANT MIQUEL DEL PLA - page 37

SANT MIQUEL DEL P LA
33
Macip, ser lo bastant; però dit mestre Abat en ninguna manera volgué
acceptar-los, ni menos volgué dir lo que se li havia de donar, si sois
que eli elegiría un expert per sa part y la Rt. Congregado ne elegís
un altre y que eli passaria per lo que dirán dits experts; tot lo que
ja ha alguns días que ell, dit Com. Macip, ho habia pertisipat ais
R. Comissaris
= Quibus omnibus auditis fuit resolutum
que mestre
Abat expresse individualment en un paper los treballs ha tingut y [et
en la direcció de la obra, lo quai paper sia revissât per los Rts. comis-
saris de dita obra, y concordant estos ab lo qué dirà dit mestre Abat,
elegeix la Rt. Congregació a Matheu Pedrol, menor, y Manuel
Nolla,
mestres-de-casas, pera que junt ab lo mestre,
o
mestres, elegidor o
elegidors per dit mestre Abat, primerament miren y visuren la obra
feta en lo temps la dirigí dit mestre Abat y, trobant-se estar dirigida
dita obra bé y segons art, digan y judiquen lo qué judicaran y dirán,
ho paguen luego los Rts. comissaris a dit mestre Abat, haguda rahó
de las 8 pessas de vuit que li entrega lo Rt. co [mensa] l Macip.
Deinde,
al 1-II-1737:
Fuit propositum:
Que inseguvnt en part la resolució de la Rt. Con-
gregació de 18 desembre prop passai, han passai los mestres a visurar
y judicar los treballs de mestre Abat, sens dir aquest ab individuació
quais han estât los dits treballs, com havia resoli dita Rt. Congrega-
ciò,, y així vèjan
quid faciendum. Et fuit resolutum
que, en atenció
de no estar feta dita judicació conforme lo resoli per la Rt. Congre-
gació, no se estiga a ella; sino que los Rts. comisaris ho compongan
en dit mestre Abat en una cosa posada en rahó y, en cas de no voler
convenir de bé a bé, que demania la satisfació de dits sos treballs
per justicia.
COMISIÓN PARA LA OBRA.—En 14 - V - 1737:
Fuit propositum
si se confirmará la comissió ais Rnts. comissaris
del present any pera prosseguir las obras de la iglésia.
Et fuit re-
solutum ab omnibus
se confirme la comissió, com de present la con-
firma, no sols per las que de present se están fent, sinó també pera
continuar fins a concluhir tota la obra sens necessitar de nova comissió
ni de tenir altra Cong, per dit efecte en lo present any, mentres no's
prènga diners a censal.
NUEVO CORO. — Como hemos visto, el altar mayor cambió de lugar
con el ensanche de la capilla; por consiguiente, el coro precisaba de
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...70
Powered by FlippingBook