SANT MIQUEL DEL PLA - page 38

34
J. SERRA VILARÓ
nueva situación. En 1-VI-1737 el clero se preocupó de esta necesidad
y otros menesteres de la iglesia en la forma siguiente:
Que
en suposició de trobar-se ja la iglesia en estat pròxim de
poder-s'i celebrar y [er notable [alta, no havent-hi chor pera cantar
en eli y estar ab més decencia los Rns. congregants,
y que no pot
ser molt lo cost de eli, apar seria convenient antes de restituir-nos a
dita iglesia y, consecutivament,
a las obras del preu [et de blanquejar
las nevadas que ara se està concloyent, lo [er-se dit chor y percó
vèjan V. R. si los apar bé se [assa y, en cas se haja de [er, si se
[ara segons lo disenyo de que ha [et ostensió en un paper;
et fuit
unanimiter resolutum se
[assa lo chor, y, en quant a la idea, se [a
comissió ais Rnts. comissaris y ais Rnt. p[arroqui] al Carbonell y
c[omensa]l Bertrán pera que examinen, averigüen y se informen ab
los mestres de esta matèria, y se execute ab lo modo y [orma en
qué convindran.
Item fuit propositum
que, essent precís lo haver-se
de posar quant antes en las [inestres de sobre la comiza enceráis o
altra cosa pera llevar la ocasió de entrar aygua de las plujas, lo que,
altrament, podría causar notable detriment en la superficie interior de
las paréis de la iglesia, si se posaran vidrieras ab retxas de [erro, o
enceráis de tela.
Et fuit resolutum
que, per no ha ver cada any de
[er-se enceráis de tela y conservar la claredat de la iglesia, se [àssan
vidrieras ab retxas de [erro; tenint, empero, sempre present, tant en
esta segona com en la primera proposició, lo resoli per la mateixa
Congregado particular ais 14 de maig pròxim
passai.
Al 22 del mismo mes:
Item fuit propositum per dictum Icart Comisarium antiquiorem:
Que
havent-se passai los comptes de la obra ab lo Rn. C[omensa]l
Fruc-
tuós Macip del temps que cuyda de ella, que [ou des del mes de maig
1734 fitns al maig de 1736, y reparat que la [usta de la despulla de
las teuladas de antes del preu [et, que no era poca y pari d'ella molt
bona com és de teig y ¡melis etc., no existia ni pareixia se hagués em-
pie at en la obra nova, demana, eli dit Comissari, a dit Cl. Macip se
servís manifestar en qué se havia empleat dita [usta, y respongué que
eli no se l'an havia portada y que no savia que se n havia [et; en
conseqüéncia de la qual resposta no ha permès se passàs e definir
los comptes antes de passar-se a noticia de la Rn. Congregado
par-
ticular com era, en descàrrecs de sa conciència, ho ha proposat.
Quibus
auditis, fuit resolutum
se propose a la Rn. Congregado
general pera
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...70
Powered by FlippingBook