SANT MIQUEL DEL PLA - page 45

S
a n t
M
i q u el DEL
P
l a
41
Iphus. Molas Matheus Claramunt, et Joanes Antonius Roig, Secre-
tarius. Omnes fuit propositum:
que se avia rnirat la concordia
firmada
per la Rnt. Congre. y per la Confra. de teixidors de Ili en virtud de
la cual està obligada la Rnt. Congre. en donar sermó lo dia de Sant
Miquel de setembre, ¡però que se reparava que en dita concordia
sois
parlava deis teixidors de Ili, sens fer mencio deis valers; per lo que
se infereix que la Rnt. Congre. no deuria estar obligada en dar la
acistència de Congregants
ais enterros de valers, sino és que
fàsian
constar ab altres Instruments de estar obligáis:
Y aixís vcijan V. R.
quid faciendum.
Fuit resolutum
que's doni sermó lo dia de Sant Mi-
quel de setembre fent comissió ais comissaris per la elecció de pre-
dicador donant la caritat ordinària y, al mateix temps,
suspèndrer
lo anar ais enterros de valers, fins y a tan no's fàsian constar de
estar obligáis, y que, en tot y per tot se estiga en lo que està estipulat
en la dita concordia,
donant aqueixa inteligencia ais Prors. de dita
Confra. de teixidors de Ili para que no púgan allegar ignorancia.
Et
incontinenti, se
ha entregat lo Memorial
Decretai ais Prors. de la
mencionada Confraria de teixidors, segons lo resoli per dita Rnt. Con-
gregaci.
El siguiente 26 de septiembre se propuso:
Que la Confraria deis Teixidors de Ili, han presentai una súplica;
si apar a V. R. se llegirà:
quo audito fuit resolutum,
que se
llegesca,
y és del tenor següent.—Mt.
Rt. Sor. La Confraria de Mestre
Texi-
dors, valers y perxers de la present ciutat, baix invocado de St. Miquel
del Pia, ab la més attenta venerado,
exposa a V. R. que
desitjant
aquesta, en sos individuos ab la armonia que correspon concórrer
ab
V. R., com fins ara; pòsan a la alta comprehenció
de V. R. que lo
Memorial
presentaren
Pere Bertrán y Josep Bertrán, pare y fili
mestres teixidors de Ili, com a procuradors
que eran de la mateixa
confraria,
fou insient y sens per mis deis individuos que
componen
aquella; tot lo que los ha causai gran sentiment, de forma que per
total satisfaccio
de V. R. los ha remogut de procuradors
y,
en
son
lloch, ne han elegit de altres. En cuya atenció espéran del bon zel
de V. R. que despreciará
tot lo obrat per dits Bertrans, y que tant la
dita Confraria com sos individuos serán afavorits de V. R. lo correr
ab la mateixa conformitat que de antes, com així se'u prometen del bon
zel de V. R. Y així veigen V. R. lo que resolen:
et fuit resolutum
que no se atenga la present súplica, sino que se estiga en lo resoli
per la Congregado
particular de dia 28 de juny de 1766.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...70
Powered by FlippingBook