SANT MIQUEL DEL PLA - page 47

S
ant
M
iquel del
P
la
43
si apar bé a V. Rt„ se llegesca;
quo audito fuit resolutum
se llegesca;
la que no subscrich, per ser sobradament dilatada, la que está al pre-
sent incertada la que, llegida,
fuit resolutum
se fassa enténdrer ais
texidors entréguien las ordinacions que en lo present memorial fan
mensió y entregadas ditas ordinacions se consúltia ab lo advocat les
dites ovdenacions y concordia per lo quit faciendum; y que los procu-
radors de dita Confraria deis texidors se firmian al present memorial.
Resolucions de 13 de Maig 1768.
M.
Rns. Sres. Comissaris. =
Los Procuradores de la Confraria de Teixidors de la present ciutat,
ab la més atenta venerado, a V. R. expósan que en lo any 1543 fonch
ordenat y disposat que qualsevulla persona que portas a la present
ciutat cotons, seda, y altres cosas texidas tocants a dit ofici de texidor,
que aquell tal pague 4 ss, com més llargament consta en la ordina-
ció 8 de las del sobre dit ofici de texidors. firmadas per los Cónsols
que se encontraven lo sobredit any y confirmadas per lo V. Gl. y en
la ordinación 14 del sobre dit ofici del any 1612 se disposá que
si
venia a la present
ciutat de Tarragona algún texidor de seda o de
cotons o de filenpua o de parxer o flassader o de llana o de qual~
sevol altre especie de texir y no'i havia en la present confraria qui'l
examinas, que aquell tal, pagant la tacha a la Confraria, sia y reste
mestre, conforme qualsevol mestre examinat de
dita Confraria,
com,
també, és de véurer en la referida ordenado, las que ofereixen mons-
trar, de las quals dos referidas ordinacions se manifesta que qualsevol
especie de taxir sia seda, cotons, etc., los que se plantan en la present
ciutat
se
deuen examinar primer y ser mestres de la Confraria deis
suplicants y per consegüent confrares forsats de dita confraria i, per
consegiient, los valers deuen ser, com sempre han estat, i són, mestres
i confrares forsats de la confraria deis suplicants, per qual motiu y lo
de concórrer en tots los carrees i oficis de la confraria deis que los
demés confrares suplicants y per ser confrares forsats de la referida
confraria, com ho són tots los demés confrares forsats de ella, deuen
gosar y gósan deis mateixos privilegis y prerrogativas que los demés
confrares forsats de dita confraria; los mestres valés, han tingut y
exersit tots los cárrechs y empleos de dita confraria, com a confrares
forsats que són de ella; com tots los demés confrares forsats y, per
consegiient, logran com logran los confrares forsats, en virtud de con-
cordia entre la Congregació deis Rns. Comensals y Beneficiáis que,
quant mort un confrare forsat, dégan anar 12 capellans, com y també
quant se mor algún deis dos filis més grans de confrare forsat, y, quant
mor algún albat fill de confrare o aprenent dégan anar 6 capellans.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...70
Powered by FlippingBook