SANT MIQUEL DEL PLA - page 52

48
J. SERRA VILARÓ
ab que deuria estar lo aitar major intenta [er aquesta en la iglésia de
St. Miquel del Pia, y aver-se de elegir altre comissionat; vèigia V. R.
si se li admetrà la renuncia y si se eligirá altre en son lloch:
fuit reso-
lutum,
que, antes de elegir altre comissionat, era necessari
averiguar
primer una dificultat hi havia sobre haver-se tingut alguna
intelligèn-
cia que lo aitar major de St. Miquel del Pia constaría ab una escrip-
tura autèntica ser propi dels Texidors y no de la Rt. Congregado,
y,
en tal cas, no podría la Rt. Congregado
concedir a la dels Dolors
cosa alguna sobre fer lo retaule nou, per
no
tenir domini, y que, per
est motiu, se devia fer primer comissió a alguns de la Rt. Congre-
gado per exeminar aquella escriptura per vèurer en quins
termens
estave concebuda, y, si concedía algún dret al Gremì dels
Texidors;
y luego se passa a votar sobre elegir comissionats, y quedaren
elegits,
ab pluritat de veus, los Rts. Comissaris Martorell, Font, Dr. Car-
bonell y Dr. Artigas pera examinar dita excriptura, deven-se,
después,
reportar
a
la Congregado
General lo que encontrassen favorable
o
contrari en dita escriptura deis
Texidors.
Al 13-VII-1780:
Fuit propositum
per lo comissari, Dr. Joseph Anton Font, que en
atenció de hever-se desoaipat
la corniciò /éu la Congregado
General
ais Rnts. comissaris, junt ab los Dr. Joseph Artigas y Dr. Josph Car-
bonili (que de Gloria gose) per averiguar lo dret podría teñir lo
Gremi deis Texidors sobre lo retaule major de Sant Miquel del Pía,
per aver-se averiguat ser tot lo dret de la Congregado,
falta hara elegir
dos comisionáis en lloch del Francisco Foguet (que renuncia) y del
Rt. Pere Pedrol, electo rector de Riudoms, pera tractar lo modo ab
que deu construir-se lo retaule major de St. Miquel voi fer la Con-
gregado deis Dolors, qual proposició no fou atesa, si sois se elegí dos
comissionats pera tractar lo modo ab qué deu fer-se la concordia entre
la Congregado
deis Dolors y la de St. Miquel del Pía, desde lo ingrés
de dita Congregado
en dita Igl. de St. Miq. y per assó foren elegits,
a pluralitat de veus, los Rts. Comensals Jaume Amili y Jaume Bertrán,
Pbres., quals deuen conferir-se
ab los comisionáis dels Dolors per
dit effecte y reportar'o
a
la congregado
general.
En la misma hoja sigue el siguiente escrito:
In facto
de admètrer un retaule major a la iglésia de Sant Miquel,
que se admètia lo retaule. = ltem fuit
propositum
una carta de la Con-
gragació de la Verge de los Dolors que suplica si la Rt.
Congregado
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...70
Powered by FlippingBook