SANT MIQUEL DEL PLA - page 57

SANT MIQUEL DEL PLA
53
mes, per stipular los pactes ab qué se admetria en la iglesia de
S. Miquel a la Congregado
de N. S. deis Dolors, que foren
Escolà,
Bosch y Dr. Bonet, se ha vían lo dia anterior presentai en casa lo
Sr. Degà, ahon estàvan també los comissionats deis Dolors, per firmar
dits pactes, lo que no se efectúa per qué lo Sr. Degà los advertí: Que
tenia pressentit que si antes de firmar-los no los presentavan per la
aprovació a la Congregado
Particular, tal vegada, hi hauria alguna
dificultat después; per lo que ho sospengueren fins a tenir dita apro-
bado, per la que digué lo S. comissari que en efecte havia tingut
xasco, pues
se crea
que tenían facultat per firmar-los sens necesitat
de presentar-los a la Congregado
Particular; ab tot, que, si los apa-
reixia, se llegiria la escriptura en qué estàvan aliar gats dits pactes,
que vegessen si los aprovàvan y si pasarían a firmar dita escriptura.
Respongueren
que se llegís y, Regida que fou per lo R. Comi.
Et
fuit resolutum.
Que quedava aprovada y, per lo tant, que sempre que
los aparegués bé, podían passar a firmar-la.
ARREGLO CON LA CONGREGACIÓN DE LOS DOLORE S . ' —P or fin, e n
28-111-1822, se expuso:
Que havia, junt ab lo altre Comissionat, lo R. Domingo
ebacuat
la comissió se'ls havia fet per arreglar lo modo ab qué haurían de
celebrar los Aniversaris,
y lo mateix las Missas cantadas fesen ce-
lebrar los congregants o dévots a N. S. deis Dolors en la iglesia de
S. Miquel del Pia per la Congregado
de Pbres. de dita iglésia que
per est fi havían format un
sfai
o plan y que, si los apareixia bé, se
llegiria; a lo que se respongué que se Regís, com en efecte sé féu:
Después de Régit, se passa a votar per la aprobado y quedà aprobat.
El estado o plan fue como sigue:
Stat que manifesta lo modo ab qué deuran arreglar-se los Aniver-
saris o Missas Cantadas farà celebrar la Congregado deis Dolors per
la Congregado
de Pbres. en S. Miquel del Pia.
En los Aniversaris o Missas cantadas sens diacas ni encens que
farà celebrar qualsevol individuo, sia o no Congregant deis Dolors,
donará de limosna tres lliuras quinse sous, la que se destribuirá del
modo següent:
Per deu acistens al cor, a 4 ss. 6 diners quiscum .
. 2 11. 5 s.
Stipendi per la Missa
14 s,
Utensilis, blandons, ciris y túmol
12 s.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...70
Powered by FlippingBook