SANT MIQUEL DEL PLA - page 66

62
J. SERRA VILARÓ
ITTI.,
divuit candeleros de [usta
emplateats.
Im., set faristols dels aitar s de [usta.
Im., un [aristol de cantar lo evangeli.
In-, una Verge del Rosé en lo aitar de las Animas.
Im., nou jochs de sacras dels altars.
Im., quaranta candaleros
vells
emplateats.
Im., setse candaleros petits de [usta vermeils.
Im-, un Ninyo vestii.
Im., nou Creus dels altàs ab sos Christos.
Im., una Creu a la sacristia.
Im-, una Creu ab Cristo a la sacristia.
Im., un [aristol al cor.
Im., una Creu ab Cristo al cor.
Im-, dos Sants de [usta de bulto.
Im., dotse
[rontals.
Im., un ajonilladó en la sacristia de [usta.
Im-, llàntias de llautó ab sos llantions de vidra.
Im., 18 banchs de [usta en lo cor, iglésia y sacristia.
Im., quatre cadira
s
ab brassos, de vaqueta varmella, en la sacris-
tia y salò.
Im-, très confessonaris
ab sas cadiras.
Im., un [aristol de bronce, que és de Sant Geroni.
Im., un rellotge de arena.
Im-, tretse quadros petits, que són a la sagristia.
Im., un reliquiari de St. Franco, de Paula, de piata.
Im-, unas estanallas de ferro.
Im., una caldareta de aram y un plat.
Im., dotse quadros entre grans y mitjans que són a la iglésia, sa-
gristia y cor.
Im., dos plats de llautó.
Im-, cis candaleros de coure.
Im., dos caxas grans.
Im., un armari gran de [usta, dal al entrar al salò.
Im., dos taulas, una al salò, y altra de credensa.
Im-, la caxeta de captar en la iglésia.
Im., la escaleta.
Im., dos
atcheras.
Im., lo
tórno/
dels aniversaris y drap.
Im-, la creu y pilo dels
aniversaris.
Im., una escala.
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70
Powered by FlippingBook