Toponimia de Gandesa - page 100

carretera de Valencia prop del Coll del Ninyo i passant peí Coll de
la Font, fa cap a l'indret del nom. Abans de construir els dipósits del
Coll de la Font no entrava per la carretera de Tortosa sinó des del
camí de la partida.
946.
LA SENDA DEL MAS D'EN SUNYER:
Comenga al Camí de la Cova
d'en Guardia i abans d'arribar a la cova, puja peí costat esquerre del
barranc i troba a la Serra de la Font de l'Heura el camí del Mas d'en
Sunyer.
947.
EL CAMÍ DE L'OLIVAR:
delaulibá. Comenta a la carretera de
Bot i fa cap a la partida del mateix nom i mor al Piló d'en Borras.
948.
EL CAMÍ DEL PILÓ D'EN BORRAS:
delpilódánbórrás. Comenta
a la carretera de Bot al Bancal d'en Grau i fa cap a la partida del nom.
949.
EL CAMÍ DEL
PLA:delplá.
Comenta al camí de l'Hospital i
fa cap a la partida del nom.
950.
EL CAMÍ DE LES PUNTES:
Comenta al camí de la Creu de la
Saboga, a la partida del Coll de Batea, i discorre fins la partida del nom
i la Serra de Vora-Vall.
951.
EL CAMÍ DE LA PEDRERA:
delapedrérae. Comenta a la carre-
tera de Bot entre la Cometa i el Bancal d'en Grau i discorre fins la
partida del mateix nom.
952.
EL CAMÍ DEL PERDIGÓ:
delpérdigó. Comenta a la Font de Dalt
i puja dret a la partida del nom.
953.
LA SENDA DE LA PETJA:
delapétj ae. Comenta al camí de Cor-
bera, al cap del Barranc de Corbera i fa cap dalt de la Serra per l'únic
pujador accessible de la part occidental.
954.
EL CAMÍ DE LA PERA
joANA:delapéraejuánae. Comenga a la
Serra de Narcís, a la partida de l'Empalme i, seguint un bon tram
de partició de termes de Batea i Gandesa, fa cap a la partida del nom.
955.
EL CAMÍ DE LA PARTICIÓ:
delapartició. Es una continuado
de l'anterior i parteix els termes de Gandesa i Batea des de la Serra
de Mariet a la del Panxo. Comenga a la carretera d'Aragó i fa cap
a la de Batea a la Serra de Narcís.
956.
EL CAMÍ DEL PANXO:
delpánxu. Es el mateix camí que l'an-
terior pero de diferent denominació i emprat pels veins que tenen
l'accés per la carretera de Batea.
957.
EL
CAMÍ
DE LA PLANA
CARNISSERA
:
delaplánaecarnissérae. Co-
menga a la carretera de Catalunya, davant de la Venta de la Cabrera,
i tot just en comentar, es divideix en dos: l'un que va a la Plana Car-
nissera, el de la dreta, i l'altre que va a la Coma d'en Pou i fa cap al
Povet de la Plana.
958.
EL CAMÍ DEL
PEIRÓ:
delpérió. Comenga davall de la «Venta»
de Xerina i fa cap a la partida del nom.
959.
EL CAMÍ DEL, PRAT:
delprát. Comenga a la carretera Vella
98
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...204
Powered by FlippingBook