Toponimia de Gandesa - page 101

de Vilalba i passant per la partida del Pía, fa cap a la partida del nom
continuant fins el Mas de Vidal.
960.
EL CAMÍ DEL ROURE:
delróure. Comenga al Faristol i parteix
els dos termes: Gandesa i Vilalba durant la majoria del seu tragat.
Fa cap al Roure i algunes finques del Barranc del Xollat.
961.
EL CAMÍ DEL REGAT:
delrégát. Comenga a la carretera de
Vilalba a la Creu Cuberta i discorre a la partida del nom.
962.
LA SENDA DE LA SALVATERRA:
delasálbcetérras. Comenta a la
Bassa de Mata-aranyes i es desvia de la Senda de Miravet per fer cap
a la partida del nom, que ja pertany al terme de Benisanet, pero que
fins fa ben poc encara estava treballat per les gents de Gandesa. Tant
aquesta senda com la de Miravet tingueren una importancia vital
després de la Reconquesta. Eren els camins mes drets per anar de
Gandesa a Miravet. I com Gandesa era la capital administrativa de
la Castellania d'Amposta i Miravet, la capital militar, grades al seu
potent castell, eren necessáries aqüestes dues vies de comunicado, sola-
ment aptes per a cavalcadures.
963.
EL CAMÍ DE SANTA MAGDALENA:
desántasmadalénae. Comenga
al camí de la Fontcalda, davant del Mas d'en Torner, i discorre peí
Barranquet de Pándols amunt per bifurcar-se en dos dalt del coll. L'un,
el de l'esquerra, fa cap a Termita del nom i el de la dreta va a l'emis-
sora forestal des d'on hom divisa una extensió imponent i es recollei-
xen els comunicáis forestáis de Catalunya.
964.
EL CAMÍ DE LA SERRA DEL CALAR:
delasérraedelcalá. Comenga
a la carretera d'Aragó i puja al «Monolito» —observatori del general
Franco durant la Batalla de l'Ebre— i agafant la carrerada Reial fa
cap a la Serra d'Estruel.
965.
EL CAMÍ DE LA SANTA
BARBARA
:
delasántabárbéra. Comenga
a la carretera de Vilalba, al Mas de Tomaset, i discorre peí Barranc
del Junco per fer cap a la partida del nom.
966.
EL CAMÍ DEL MAS DE
DALMAU:delmásdedáumáu.
Comenga a
la carretera de Vilalba, al costat del Coll de Sant Antoni, i passant peí
mas del mateix nom, fa cap al camí de Tossal.
967.
EL CAMÍ DE LA SERRA DE
«L'EMPALME»:delasérreedelampálme.
En són diversos, tots ells molt curts. Surten de la carretera d'Aragó o de
la de Batea. El primer surt de la Serra de les Maries, el segón de la
Serra de Segú, el tercer de la Serra de Masero, el quart de la Serra
del Carro, el quint de la Serra del Tronc i el sisé, que surt de la Serra
de Solé.
968.
LA SENDA DELS SOLANS DE BOT:
delssólánsdebót. Comenga a la
Font d'en Fonoll i discorre peí Barranc de l'Infern, passa peí pas d'en
Boc i agafa la senda que va a Bot.
969.
EL CAMÍ DEL TOSSAL:
deltóssál. Camí que serveix d'accés a
les partides del Domenge, el Tossal, la Serra del Tossal i la Serra de
99
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...204
Powered by FlippingBook