Toponimia de Gandesa - page 107

CARRERADES I QUADRILLES
La nostra comarca visqué uns segles on la seva principal riquesa
fou la ramaderia. Totes les cases, de mitjanes a bones, tenien el seu
ramat propi àdhuc els pastors amb ramats independents, que ells ma-
teixos negociaven. La tradició encara conserva els camins que pastors
i ramats empraven. Els de primer ordre son les carrerades i els de
segón hom els coneix per quadrilles. Després de moites converses amb
els pastors, he pogut treure un recull d'aquestes vies al nostre terme:
996.
LA CARRERADA DE VERDALA:
lacarreràdaedebérdàlae. Comença
a la Guardiola de Verdala i pujant per la partició del tenne de Bot
amb Gandesa, passa pel Mas de Rodó, fa cap a la Cendrosa del Fraret,
a la bassa del Carro a la Serra de l'Empalme, baixa a la Serra del Pei-
xet i a la Font de l'Aubà, torna a pujar a la Serra de Narcis, a la Serra
de Serretes i seguint la partició del terme de Batea, fa cap a la Serra de
l'Inquisidor.
997.
LA CARRERADA CENTRAL O
REIAL:cèntràl-réàl.
Comença a la
fábrica de Cortiella al «Pantano» i seguint el curs del riu de la Font
de l'Aubà, arriba al Grau, puja al Coli del Moro i segueix avant per
Tactual carretera d'Aragó. Tret del llibre de T. del R. P. de V., 4 Mars
de 1842, diu: «...a mi hijo Ramon Llop la Plana deles Comes heredad
del mismo nombre desde el margen del horno de la Cals...y del sol
poniente al carrerai Real de ganado...».
998.
LA QUADRILLA DE SANT
SALVADOR
:
laquàdrillœdesànsalbadô.
Comença al Collet del mateix nom i fa cap a la Cometa i baixant per
la carretera velia de Vilalba, fa cap a la carrerada Reial al Pontarró.
999.
LA CARRERADA DE LA CANALETA:
delacanalétœ. Comença al
mateix indret i pujant per la Guardiola de Monner, fa cap a la de
Baiona.
1000.
LA QUADRILLA DEL DOMENGE:
deldoménge. Va de la Carre-
rada Reial a la carrerada de les Serres o Transversal. Tret del Llibre
de T. del R. P. de G. del dia 7 octubre de 1698 diu: «...de eretat enla
partida deles cones den Bonet plantada de Vinyes i altres arbres y lo
105
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...204
Powered by FlippingBook