Toponimia de Gandesa - page 108

qual afronta ab heretat de Joan Albar y ab heretat de Thomas Van-
dellos y ab la cuadria dels diumenges...».
1001.
LA QUADRILLA DE LA FONT DE L'HEURA:
delafòndeléure. Co-
menta a la Serra de la Font de l'Heura i passant pel Collet de Sant
Salvador fa cap a la Creu Trencada passant per la Pedrera del Galerà.
Acaba a la Carrerada Reial a l'Hort de Redó.
1002.
LA CARRERADA DEL SERRALL DEL
«LiGALLo»:delsérràldel liga-
lló. Comenta al Coli de la Font i seguint Serra avant fa cap al terme
de Benisanet. «Ligallo» és un mot aragonés sense traducció catalana
coneguda que voi dir antiga junta o reunió de pastors i ramaders,
celebrada anualment, per a tractar llurs assumptes. Aquest mot me'l
digué el Coco Badat i segurament significará que a Gandesa es cele-
brava «el ligallo» en algun indret de la Carrerada del nom. Pregun-
tant a d'altres pastors, si bé tots l'havien sentit de boca dels seus
pares o avis, no coneixien ben bé el seu significat però dos d'ells ho
interpretaren com a reunió comercial o «fira». El lloc podria èsser
el Coli de la Font on havia una bona esplanada i aigua de la bassa.
Noteu, si us plau, que la pronùncia dels nostres pastors es ligallo
(accent sobre la ó).
1003.
LA CARRERADA NACIONAL DELS GIRONESOS
:naciónàldélsgiróné-
sos. Comenta a la fábrica de Cortiella de Corbera, a la partida del
Pantano, i passant pel Tossal de la Ponsa i els Garidells de Pinyol, fa
cap a la carrerada del Serrall del «Ligallo».
1004.
LA CARRERADA DE LA PARTICIÓ DE CORBERA:
delaparticiódecór-
bérse. Comenga a la Serra de la Creu de Blanc i baixa seguint la
Serra del Mas d'en Grau fins al carni d'en Borrell davant de la fabrica
de Cortiella de Corbera.
1005.
LA CARRERADA DE LA PARTICIÓ DE BATEA:
debatéae.. Comenga
a la partició del terme de Bot, Batea i Gandesa i segueix sempre la
partició arribant a la Serra del Panxo. No he pogut aclarir si aquesta
carrerada segueix la partició fins la Serra de Vora-Vall com sembla
natural.
• 1006.
LA QUADRILLA DEL POUET DE LA PLANA:
delpóbétdelaplànas.
Comenga al Puig de l'Aliga i passant per la Bassa d'Urgellés, fa cap a
l'hort del Xaval. Segons diuen els pastors, aquesta quadrilla té 12 vares
d'amplada.
1007.
LA CARRERADA PRINCIPAL:
principàl. Comenga al terme de
Bot, en el Riu de la Canaleta, i pujant per la Guardiola de Verdala,
passa per la Canaleta i pel carni de la Guardiola, fa cap a la Ciutat i
d'aqui al Coli de la Font per empalmar amb la Carrerada del Serrali
del «Ligallo».
1008.
LA QUADRILLA DEL PUIG DE L'ALIGA:
delpùtxdelàligae. Co-
menga a l'indret i fa cap a l'hort de Cames-Llargues de la partida de
Teuleria. No tinc noticies que per aquesta partida hi passés alguna
106
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...204
Powered by FlippingBook