Toponimia de Gandesa - page 11

ÍNDEX D'ABREVIATURES
R. S. C.
vol dir Registre de la Societat de Cagadors de Gandesa.
S. P.
situat a la partida del terme...
Ll. del R. P. de G.
vol dir llibre del Registre Parroquial de Gandesa.
De
T.
vol dir del llibre de Testaments. De C. vol dir del llibre de Cap-
breus o censáis. De
D.
vol dir de Defuncions. De
B.
vol dir de
Baptismes.
Ll. del R. P. V.
vol dir Llibre del Registre Parroquial de Vilalba.
A. no R.
vol dir Antroponímia no Registrada.
Alt.
vol dir Altitud.
9
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...204
Powered by FlippingBook