Toponimia de Gandesa - page 117

1055.
LA FONT DE MECA:
demécae. Situada a la Valí del Frare.
1056.
LA FONT DEL
MARINET:delmarinét.
Situada al costat de la
carretera de Catalunya abans d'arribar al pont d'Altália.
1057.
LA FONT DE MACOT:
demacot. Situada entre la Valí del
Frare i el camí de la Fontcalda davant de la segona caseta de les aigües.
1058.
LA FONT DEL POU DE
XERINA:delpóudexérinae.
Situada a la
Venta del mateix nom i ara desapareguda per haver-hi constru'it el
pou al mateix Hoc del naixement.
1059.
LA MINETA DEL POU
Nou:laminétoedelpóunóu. Comenta al
Pou Nou, a la carretera de Bot, i acaba a la Font Vella. Es possible-
ment l'orígen d'aquesta font.
1060.
LA FONT DEL
prdelpí. Situada al Barranc de les Caragoles.
1061.
LA FONT DE LA PALLA:
delapállee. Situada al barranquet de
Pándols.
1062.
LA FONT DEL
PEIRÓ:delpeiro.
Situada al costat del Peiró i
actualment desapareguda.
1063.
LA FONT DE PELLOT:
depéllót. Situada a la Coma d'en Pou
molt prop de la Coma d'en Relia pero que els veins de Corbera deno-
minen el lloc com a Pantano.
1064.
LA FONT DE LA
TEULA:delatéulee.
Situada al Riu Canaletes
a l'acabament deis Barrancs de Puig Cavalier.
1065.
LA FONT DEL
TECLO:deltéclo.
Situada al costat del riu de la
Canaleta, a l'hort del mateix nom a la Canaleta.
1066.
LA FONT DE
RALLO:derrállo.
Situada a la Serra del Pebrer
a la vessant de Corbera.
1067.
LA FONT VELLA:
béllae. Situada entre el Pía d'en Senyor i
l'hort de l'Espartero. Té data de construcció de l'any 1577 i un escut
amb una má invertida. Tret del llibre de «Notes d'História de Gandesa»,
del Dr. Joan Bta. Manya, a la pág. 160, diu: «...batiren els carlins
acampats a la Font vella i els obligaren a retirar-se al Calvari...». Con-
sulteu, si us plau, el topónim 1059.
1068.
LA FONT DE VINYALS:
devinyáls. Situada a la Valí del Frare.
1069.
LA FONT DE XACÓ:
detxacó. Situada al Perdigó.
1070.
LA FONT DE VALLS:
debálls. Situada al Perdigó.
1071.
ELS «XORROS» DE LA FONTCALDA:
losxórrosdelafuncáldae. Si-
túats al costat del Riu Canaletes, a la Fontcalda. Tenen la peculiaritat
que les seves aigües surten calentes a una temperatura que s'apropa
ais 30 graus. «Poesies Populars Gandesanes», de Joaquim Serres, pág.
38, diu: «D'allí mo'n nam a la font a rentar-mos peus i carnes mos
ficam descalg ais xorros i vinga bones rascades».
1072.
LA FONT DE sABATER
:desabaté. Situada al costat del Riu de
la Canaleta davall de la Font del Teclo, a l'altre costat de valí, i avui
desapareguda.
115
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...204
Powered by FlippingBook