Toponimia de Gandesa - page 121

1111.
ELS ORONS DEL BARRANC DE LES CARAGOLES:
delbarràncdeles-
caragôles. Situats al Barranc del mateix nom.
1112.
ELS ORONS DE FERRÀS:
deférràs. Situats al Bosc del ma-
teix nom.
1113.
EL PI D'ARNAL:
lopidarnàl. Situât a la Serra de Vora-Vall.
1114.
EL PI DEL BARRANC DEL BOSC
:delbarràncdelbôsc. Situât al
costat del riu Canaletes davant de la Costa del Moli.
1115.
ELS PINS DE
FELiciANO:lospinsdefeliciàno.
Situats a la Serra
de l'Empalme.
1116. EL PI DE CENTS:decéns. Situât a la Coma d'en Relia.
1117.
ELS PINS DE
FiGUEREs:defiguéres. Situats a la serra de Vora-
Vall i coneguts també pels Pins de l'lnquisidor.
1118.
EL PI DE LA FONT DEL
PI:delafôndelpi. Estava al Barranc de
Puig Cavalier. Fou tallat fa mes de 80 anys pels «Cocos» Evarista i
Cascarro. Per abraçar-lo, em digué la «tia» de Cames-llargues, calien
dos homes alts. Quan caigué a terra, van sortir de dins mes de seixanta
formiguers.
1119. EL PI DE LA FusTERA:delafustérœ. Situât a la Serra de les
Puntes.
1120.
EL PI GROS:
gros. Situât al Barranc del Pi Gros, al Mas de
Rodô. Avui es considéra el mes gran del terme i, segons testimoniatge
del senyor J. M.
a
Serres (Rodô) —a.c.s.—té una edat inferior als
cent anys.
1121.
EL PI DE L'INQUISIDOR:
delanquisidô. Situât al Grau del ma-
teix nom.
1122.
ELS PINS DEL JARDÎ DE LES ESCOLES:
deljardideleséscôles. Si-
tuats a l'indret del nom.
1123.
EL PI DEL COLLET D'EN POU:
delcolletdanpou. Situât al Coll
del mateix nom i avui desaparegut.
1124. ELPI DELPANxo:delpàntxu. Situât a la Serra de l'Empalme.
1125.
EL PI DE LA SERRA DEL
PI:
delasèrrœdelpi. Situât a la Serra
de Santa Barbara.
1126.
EL PI DE LA SANTA BARBARA:
desàntaebàrbérae. Situât a la
Serra del mateix nom.
1127. EL PI DE TIMBALES:detimbàles. Situât al Calar.
1128.
EL PI DE SAUN:
desaun. Situât a la Serra de Marti.
1129.
ELS PINS VERS DE LA
FONTETA:bérsdelafôntétae.
Situats a l'in-
dret del nom. Horn els coneix per «vers» —o pinyoners— perquè son
pins diferents dels comuns de la comarca.
1130.
EL PI DEL TRONC:
deltrône. Situât a la serra de l'Empalme.
1131.
ELS PEBRERS:
lospébrés. Com a exemples unies es troben a
la Serra dels Pebrers entre Corbera i Gandesa, i molt prop del terme
de Benisanet.
1132.
ELS PLATANS DE LA
FONT E TA
:
losplatànsdelafôntétœ. Situats
119
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...204
Powered by FlippingBook