Toponimia de Gandesa - page 122

a la carretera de Valencia davant la font del mateix nom, al riu de
la Teuleria.
1133.
ELS PLATANS DE LA FONT DE DALT:
delafóndedál. Situats da-
vant de la font a la carretera de Valencia.
1134.
ELS PLATANS DE CORTIELLA:
decorticllas. Situats a la carre-
tera d'Aragó davant de l'indret del nom. Avui desapareguts.
1135. ELS XIPRERS DEL CAMÍ VELL DE TORTOSA:loS siprésosdelcamí-
bélldetórtósae. Situats al camí Veil de Tortosa davant de la Font de
Canalda i avui mig abatuts.
1136.
EL XIPRER D'ESTRUEL:
dástruél. Situat a la Serra de l'Em-
palme.
1137.
ELS XIPRERS DE LA FONTCALDA:
delafuncáldse. Situats a l'in-
dret del nom al final de la Costa.
1138.
ELS XIPRERS DE LA MOLA D'IRTO:
delamolasdirto. Situats a
l'indret del nom al costat de Termita de Sant Marc; es conserven mig
destruits pels bombardeigs que va sofrir la mola durant la batalla de
l'Ebre.
1139
ELS XIPRERS DEL PEIRÓ:
delpéiró. Situats al camí de la Font-
calda a l'indret del mateix nom.
1140.
EL XIPRER DE TOMASET:
detómasét. Situat al Mas del ma-
teix nom.
1141.
LA XOPERA DE LA BASSA:
latxópéraedelabassae. Situada sobre
la desapareguda bassa d'en Gaire.
1142.
LA XOPERA DEL BASSOT:
delbassót. Situada al bassot de la
Bassa d'en Gaire.
1143.
LA XOPERA DE LA CASETA DE LES AIGÜES:
delacasétaedeles
aigües. Situada al final de la Valí del Frare.
1144.
LA XOPERA DE LA COSTA DEL MOLÍ:
delacostae delmolí. Situa-
da a la partida del nom.
1145.
ELS XOPS DE LA FONT DE
DALT:lostxópsdelafóndedal. Situats
a l'indret del nom.
1146.
LA XOPERA DE LA FONTCALDA:
delafuncáldae. Situada al riu
Canaletes a l'indret del nom.
1147.
LA XOPERA DE LA
FONTETA:delafóntétae.
Situada a l'indret
del nom. :
1148.
LA XOPERA DE LA LLÚDRIGA:
deladrólligae. Situada a la Costa
del Molí.
1149.
LA XOPERA DE
PARRusco:deparrúsco.
Situada al Riu de la
Canaleta a la partida de la Guardiola.
1150.
LA XOPERA DEL PEIRÓ:
delpérió. Situada a la partida del nom.
1151.
ELS XOPS DE RODÓ
: derédó. Situats al Barranc del mateix nom.
1152.
LA XOPERA DE LA TEULERIA:
delatéuléríae. Situada al Riu
del mateix nom.
120
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,...204
Powered by FlippingBook