Toponimia de Gandesa - page 123

PEDRES SINGULARITZADES
1153. EL BIRLOT.lobirlót. Situat al Barranc de l'Infern.
1154.
LA CASAMENTERA:
laeasaméntérae. Situada al davall del camí
de la Fontcalda, a l'obaga de Pándols. L'indret és ben conegut per
tothom perqué, segons conta la tradició, els promesos que col-loquen
tres pedres tirades axnb la má a sobre d'ella, des del camí, la sort els
acompanyará per a casar-se abans de final d'any.
1155. EL FRARE:lofláre. Situat a la Valí del mateix nom. Es tracta
d'una mola granítica d'uns 18 metres d'algada, que té la mateixa forma
que un frare en oració, agenollat i mirant al cel. Consulteu, si us plau,
la nota del topónim 1163. Del llibre «La Fontcalda» del Dr. J. Bta.
Manya, diu: «noms esdevinguts tradicionals: la cuixa de Cabrera, els
volandins, la monja i el frare de la valí...»
1156.
LES MAMELLES:
lesmamélles. Situades ais Volendins.
1157.
LA MOLA DE L'ESCALETA:
lamólaedelascaléta. Situada a la
falda de Puig Cavaller sobre el Mas d'en Sunyer.
1158.
LA MOLA DE LA FAIXA VEDADA:
delafáixaebedádae. Situada a
la senda de la Faixa Vedada sobre la partida de la Costa del Molí i la
partició del terme del Pinell.
1159.
LA MOLA DE FERRAS:
deférrás. Situada davall de Puig Ca-
valler a l'indret del nom.
1160.
LA MOLA DE LA FUSTA:
delafústae. Situada entre la Costa
del Molí i la Costa de la Fontcalda.
1161.
LA MOLA DEL MONCÓ:delmonco.
Situada davant de la Faixa
Vedada.
1162.
LA MOLETA:
lamólétae. Situada davant de la Font de la
Teula.
1
Hem demanat a molta gent on estaría situada «la cuixa de Cabrera». Ningú
m'ho ha pogut dir ciar. Només el Coco Ronda han interprétât que podría tractar-se
de «la casamentera». Interpreto que Cabrera seria el general carlí encara que també
podría tractar-se de la familia Cabrera ben coneguda a Gandesa fins el segle passat.
121
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...204
Powered by FlippingBook