Toponimia de Gandesa - page 125

BOSCOS
1166. L'OBAGA DEL AVENC DE
cARXANO: l aubágaede l anbéncdeca r-
xáno. Situada a la cara occidental del massís de Pándols per sobre
del camí de la Fontcalda.
1167.
L'OBAGA DE BOTONET:
debótonét. Situada al Mas de Vidal.
1168.
L'OBAGA DE LA
OARRUBA:delacarrúbae.
Situada a la cara nord
del massís de Cavalls.
1169.
L'OBAGA DE
CASOL:deeasól.
Situada a la Pedrera del ma-
teix nom.
1170.
L'OBAGA DE
GOTA-.decótae.
Situada a la Serra de Vora-Vall
a la partició del terme de Batea.
1171.
L'OBAGA DE LES CORBERANES:
delescórbéránes. Situada ais
Garidells.
1172.
L'OBAGA DE L'ESPINO:
delaspíno. Situada ais Garidells.
1173.
L'OBAGA DE FANRIGO:
defanrrígo. Situada a la Font de 1'Aubá.
1174.
L'OBAGA DE LA FONT
B A L L E S T A N A i d e l a f ó n b a l l e s t á n e e.
Situa-
da a la partida del nom.
1175.
L'OBAGA DE LA
FONTCALDA:delafuncáldae.
Situada a la part
occidental de la Mola de la Fusta. Tret de «Notes d'História de Gan-
desa», del Dr. Joan Bta. Manya, a la pág. 180, diu: «...Pándols, obaga
de la Fontcalda...».
1176.
L'OBAGA DELS GARIDELLS:
delgaridélls. Situada a la partida
del mateix nom a la Serra del Pebrer.
1177.
L'OBAGA DE GASPARET:
degasparét. Situada ais Barrancs de
Puig Cavaller.
1178.
L'OBAGA DE MULLERAT:
demullérát. Situada a la Serra de
Vora-Vall a la partició amb el terme de Batea.
1179.
L'OBAGA DEL MAS D'EN
suNYER:dánsunyé.
Situada a la par-
tida del nom.
1180.
L'OBAGA DEL PUIG DE L'ÁLIGA:
delpútxdeláligae. Situada a
la partida de la Plana.
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...204
Powered by FlippingBook