Toponimia de Gandesa - page 126

1181.
L'OBAGA DEL
«PANTANO»:delpantàno. Situada a la partida
del mateix nom.
1182.
L'OBAGA DE LA SOLSIDA:
delasulsida. Situada a l'indret del
mateix nom.
1183.
L'OBAGA DE
TIBÀRIA:detibària. Situada a Vora-Vall a la par-
tido del terme de Batea.
1184. L'OBAGA DE
TOMASET:detómasét. Situada a la partida del
Mas de Font i a la finca del mateix nom.
1185.
L'OBAGA DE
TROQuiLLANO-.detroquillàno. Situada a la par-
tida de la Vali del Frare.
1186.
L'OBAGA DEL XAVAL:
deltxabàl. Situada a la partida del Cas-
tell Nou.
1187. L'OBAGA DEL BARRANO DEL
xoLLAT:delbarràncdeltxóllàt. Si-
tuada al Barrane del nom.
1188
L'OBAGA DEL
XATO:deltxàto. Situada a la vessant de Pàndols
de cara a la Costa del Moli.
1189.
L OBAGA DE PANDOLS
: depàndols. Situada al lloc del nom.
«La Fontcalda», del Dr. J. B. Manyà, a la pàg. I l i , diu: «Pel veli
carni de Gandesa a la Fontcalda, al fons de l'obaga de la Serra de
Pàndols...». I «Poesies Populars Gandesanes», de Joaquim Serres, a
la pàg. 43, diu: «engrescáis passem l'Aubaga, la Monja i Frare...».
1190.
LA BORADA DE
TOUS:laboràdaedetòus. Situada a la Basseta
de Sants.
1191. EL BOSC DE
VERDALA:lobòscdeberdàlas. Situât a la Serra de
Vora-Vall a la finca del nom.
1192.
EL BOSC DE
CELO:desèlo. Situât a la Carruba.
1193.
EL BOSC DE CORTIELLA:
decortièllœ. Situât a la Cendrosa.
1194. EL BOSC DEL CORBERÀ:
delcorberà. Situât al Barranquet de
Pàndols.
1195.
EL BOSC DEL CATXAT:
delcatxàt. Situât al Barrane de les
Caragoles.
1196.
EL BOSC DE
FERRÀs-.deférràs. Situât a la Guardiola.
1197.
EL BOSC DE LA FONT DEL
CANTERET:delcantérét. Situât a
l'indret del nom.
1198.
EL BOSC DE «.JERÓNIMO»
:dequérònimo. Situât a la Costa
del Moli.
1199.
EL BOSC DEL MAS D'EN GRAU:
delmasdàngràu. Situât a la
partida del nom.
1200.
EL BOSC DE LA
MALASERRA:demalaeserrae. Situât a la Petja.
1201.
EL BOSC DE LA MIETA:
delamiétas. Situât al Baranquet
de
Pàndols.
1202.
EL BOSC DE LA PETJA:
delapétja. Situât a la partida del nom.
1203.
EL BOSC DE
REDÓ:deredo. Situât a la Guardiola.
124
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,...204
Powered by FlippingBook