Toponimia de Gandesa - page 127

1204.
EL BOSC DE LES MARIES:
delesmaries. Situât a la partida de
l'Empalme.
1205.
EL BOSC DEL RATAT:
delratàt. Situât a la falda de Puig Ca-
valier mirant el Mas d'en Sunyer.
1206.
EL BOSC DE LA SOLSIDA:
delasulsidœ. Situât a l'ensulsida de
la Costa del Molí.
1207.
EL CARASOL DE SARPA:
locarasoldesàrpœ. Situât a la partida
de la Coma d'en Pou.
1208.
EL CARASOL DE LA CENDROSA:
delasendrósse. Situât a la par-
tida del nom. Des del Grau de l'Inquisidor fins l'Empalme discorre
parallel a la carretera d'Aragó.
1209.
EL CARASOL DE
BONASTRE:debonàstre. Situât a la partida del
Mas d'en Grau.
1210.
EL CARASOL DEL GALERA:
delgalerà. Situât a la Serra de Vora-
Vall.
1211.
LA MALESA DE LA COSTA DE
sARiô
:maléœdelacôstsedesariô.
Situada a la partida del nom
1212. LA MALESA DEL TOLEDÀ:
deltolédà. Situada a la partida de
la Guardiola.
1213.
LA MALESA DE MOSSÈN
TOMÀs:demosséntômàs. Situada a la
Guardiola.
1214.
LA MALESA D'ARNAL:
darnàl. Situada a la partida del Corral
d'en Claret.
1215.
LA MALESA DEL
NINYO:delnínyo. Situada al Coll del ma-
teix nom.
1216.
LA MALESA DEL MANYO:
delmànyo. Situada a la partida del
Maset.
1217.
LA MALESA DE
MASERO:demaséro. Situada a la partida del
Maset.
1218.
LA MALESA DE MINGUET:
deminguét. Situada a la Font de
l'Aubà.
1219.
LA MALESA D'ENRIQUET:
danrriquét. Situada ais Garidells.
1220.
EL PINAR DEL TANDER:
lopinàdeltandéro. Situât a la Serra de
la Valí d'en Cubera.
1221.
EL PINAR DE LA
oLGA:dedelaólgae. Situât al Maset.
1222.
EL PINAR DE LA PERA
joANA:delapéraejuànas. Situât a la
partida del nom.
1223.
EL PINAR DE SUNYER:
desunyé. Situât a la Serra de la Creu
de la Saboga.
1224.
EL PINAR DE MOLLES:
demólles. Situât a la Serra de la Creu
de la Saboga.
1
Malesa es el nom niés emprat quan hom parla d'un bosc baix no massa gran
ni molt poblat de pins. Noteu la pronuncia gandesana de «mal霻.
125
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...204
Powered by FlippingBook