Toponimia de Gandesa - page 131

CINGLES
1262.
EL CINGLE DE
«L'ABADEJO»:lossíngledelabadéijo.
Situat a
Pándols al Racó del nom.
1263.
EL CINGLE DEL BARRANC DE L' INFERN:
debarráncdelinférn.
Situat ais Volendins.
1264.
ELS CINGLES DEL CRESTALL:
delcréstall. Situats a les dues
cares de la Serra.
1265.
EL CINGLE DE LA FAIXA VEDADA:
delafáixaebédádae. Situat a
Pándols a l'indret del nom.
1266.
EL CINGLE DE LA
GRALLA:delagrálla.
Situat al Barranquet
de Pándols.
1267.
ELS CINGLES DE LA
GUARDioLA:delaguardiólae.
Situats a la
falda de Puig Cavaller.
1268.
EL CINGLE DE LA MOLA DE LA FUSTA:
delamólsedelafústae.
Situat a l'indret del nom.
1269.
EL CINGLE DE LA ROCA CALVA:
delarócaecáubae. Situat a l'in-
dret del nom.
1270.
EL CINGLE DE LA SOLSIDA:
delasulsídas. Situat al Barranc del
mateix nom.
1271.
EL CINGLE DEL COSCOLL:
delcóscóll. Situat al Barranc del
mateix nom.
1272.
EL CINGLE DE LA
FONTANELLA
:
delafóntanéllse. Situat a la
partida del nom.
1273.
EL CINGLE DEL BARRANC DE
MIQUEL:delbaráncdemiquél.
Si-
tuat a la Costa del Molí.
1274.
EL CINGLE DE LA SOLSIDA DE LA COSTA DEL MOLÍ:
delasulsíd®
delacóstaedelmólí. Situat a l'indret del mateix nom.
1275.
EL CINGLE DEL BARRANC DE
L ' ALGARS
:
delbarráncdelalgá. Si-
tuat a Pándols.
1276.
ELS CINGLES DE LA MOLA D'
IRTO
:
delamólas dírto. Situats ais
voltants de la Mola.
129
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...204
Powered by FlippingBook