Toponimia de Gandesa - page 136

1320.
L ' E RA
D E
L E S
E S Q U I R O L E S
:
deles asquiròles. Situada al Mas
de Font.
1321.
L ' E RA
D E L
G A L E R A
:
delgalerà. Situada a la Serra de Vora-
Vall.
1322.
L ' E RA
D E
GRAVET
:degrabét.
Situada al costat del carni de
la Guardiola.
1323.
L ' E RA
D E
JARDÌ
:dejardi.
Situada a la Serra de l'Empalme.
1324.
L ' E RA
D E
MARXES
:demàrtxes.
Situada a la Plana.
1325.
L ' E RA
D E L
M A S
D ' E N
S U N Y E R
:
delmàsdànsunyé. Situada a
l'indret del nom.
1326.
L ' E RA
D E L
M A S
D E
RODÓ
:derédó.
Situada a la Cendrosa.
1327.
L ' E RA
D E L
M A N Y O
:
delmànyo. Situada al Maset.
1328.
L ' E RA D E M U S S A
:
demússae. Situada a la Serra de Vora-Vall.
1329.
L ' E R A
D E L
M A S
D E
FONT
:defòn.
Situada a l'indret del nom.
1330.
L ' E RA
D E L
M A S
D E
DÉu:dedéu.
Situada a l'indret del ma-
teix nom.
1331.
L ' E RA
D E L
M A S
D E
V I D A L
:
delmàsdebidal. Situada a l'indret
del mateix nom.
1332.
L ' E RA D E
NARCis:deldarsis. Situada a la Serra de l'Empalme.
1333.
L ' E R A
D E
L A
P E D R E RA
D E
FORNÓs:delapedrérasdefórnós. Si-
tuada a l'indret del nom.
1334.
L ' E R A
D E L P L A
D ' E N S E N Y O R
:
delplàdànsinyó. Situada a l'in-
dret del nom.
1335.
L ' E R A
D E L
P A N X U
:
delpàntxu. Situada a la Serra de l'Em-
palme.
1336.
L ' E RA
D E
PERELLÓ
:depéréllo.
Situada a la Serra de l'Em-
palme.
1337.
L ' E RA
D E
L A
P E R A
J O A N A
:
delaperrejuanas. Situada a l'in-
dret del nom.
1338.
L ' E RA
D E
SEGU
:deségú.
Situada a la partida de la Serra de
l'Empalme.
1339.
L ' E RA
D E
S U N Y E R
:
desunyé. Situada a la Serra de la Creu
de la Saboga.
1340.
L ' E RA D E L
TRONO
:deltrónc.
Situada a la Serra de l'Empalme.
1341.
L ' E RA
D E
T I M B A L E S
:
detimbàles. Situada al costat de les Ca-
setes del mateix nom.
1342.
L ' E RA D E
VALLS
:debàlls.
Situada a la Serra del mateix nom.
1343.
L ' E RA
D E L
X O L L A T
:
deltxóllàt. Situada a la Serra del Cas-
tell Nou.
1344.
L ' E R A
D E L
XAPARRO
:deltxapàrro.
Situada a la Serra del Pi.
1345.
L ' E RA
D E
XALAMERA
:detxalamérae.
Situada al Mas del ma-
teix nom.
134
1...,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,...204
Powered by FlippingBook